I omställningen till ett fossilfritt samhälle har kommuner traditionellt sett främst arbetat med minskad energianvändning, energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen. Numera börjar kommuner även titta på andra områden, till exempel hur man investerar och placerar sina finanser.

 

Illustration dokument pengar gröna blad

Gröna obligationer

Norrköpings kommun emitterade sina första gröna obligationer hösten 2016. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. De används som ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar och samtidigt trygga gröna utvecklingsprojekt i kommunen.


Pengarna som kommunen lånar inom ramen för gröna obligationer är öronmärkta för miljöprojekt. De finns på ett särskilt, spårbart konto som enbart används för investeringar utifrån ett särskilt ramverk med specifika miljökriterier. Till exempel tillåts inga investeringar i fossila projekt.


Planeringen för framtiden går ut på att Norrköpings kommun regelbundet ska emittera gröna obligationer för de gröna investeringarna och att de ska komma i planeringen redan i budgetprocessen. På så sätt kan kommunen öka medvetenheten om miljö- och klimatfrågorna och intresset för att göra fler och större gröna investeringar.

Placering av kommunens finanser

Ytterligare ett område som kommer att utvecklas är krav på placering av kommunens finanser. I framtiden kommer det inte enbart vara krav på att utesluta företag som handhar vapen, tobak, alkohol och pornografi. Det kommer även att handla om att undvika företag som handhar fossila energislag