Den globala uppvärmningen har nått 1,1 grader jämfört med tiden före 1900. Det orsakar extrema väderhändelser och om utvecklingen fortsätter kommer jordens befolkning att ställas inför enorma problem de kommande decennierna, men det går fortfarande att vända trenden.

Det är bråttom att minska utsläppen

FN:s klimatpanel IPCC konstaterar i sin rapport från mars 2023 att tiden börjar rinna ut för att hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader. Utsläppen av växthusgaser behöver minska redan idag och halveras till år 2030, för att vi ska ha en chans att nå målet. Även att hålla temperaturökningen under 2 grader kan bli svårt med dagens utveckling. De framtida konsekvenserna av klimatförändringarna är omfattande och både direkta och indirekta. Extrema väderhändelser, förändrade möjligheter att bedriva jordbruk, stora folkomflyttningar och konflikter om knappa mat- och vattenresurser är sådant som ofta nämns. Tidsfönstret vi har för att säkra en värld att leva i för nuvarande och kommande generationer stängs snabbt.

Möjligheter för världen och för Norrköping att agera

IPCC poängterar i sin rapport att det fortfarande är möjligt att agera för att hejda utvecklingen och nå de mål som världens länder kom överens om i Parisavtalet. Åtgärder inom matproduktion, elproduktion, transporter, industri, byggnader och markanvändning kan minska utsläppen. De kan också göra det lättare för människor att ha en koldioxidsnål livsstil, vilket kan gynna båda hälsa och välbefinnande. Större förståelse för konsekvenserna av överdriven konsumtion kan också hjälpa människor att göra informerade val, enligt IPCC. Parisavtalet innebär att vi senast år 2045 ska uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser.


I Norrköping finns sedan 2022 en koldioxidbudget som visar hur mycket vi i vårt geografiska område måste minska våra koldioxidutsläpp för att nå Parisavtalet. En färdplan tas fram för att i samverkan med näringslivet komma fram till hur budgeten ska hållas. Den kommunala organisationen arbetar samtidigt med bland annat energieffektiviseringar, omställning till förnybara drivmedel i fordonsflottan, minskning av användningen av fossil plast, klimatsmarta måltider, hållbara placeringar och återbruk.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

  • Norrköpings kommun måste bidra i arbetet att minska koldioxidutsläppen och hejda takten i klimatförändringarna.
  • Accelererade klimatförändringar får oerhörda konsekvenser för jordens befolkning och därmed även för Norrköping.