En ny centralstation ska byggas strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår och området Södra Butängen utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. Hur vi planerar staden blir avgörande för hur vi tar tillvara infrastruktursatsningen Ostlänken.

Ny järnväg skapar möjligheter för Norrköping

Kraven på hållbara transporter och hållbart resande ökar med en växande befolkning och de klimat- och miljöutmaningar vi står inför. Samtidigt är det idag trångt på det befintliga järnvägsnätet. Under många år har planeringen och diskussionerna pågått kring den nya järnvägssträckningen Ostlänken mellan Järna och Linköping.

 

Det finns ett stort behov av en snabbare koppling mot Stockholmsområdet och för kommunens del kommer Ostlänken betyda att vi som bor här får tillgång till ett större arbetsmarknadsområde inom en rimlig pendlingstid. Det öppnar upp för möjligheten att söka jobb och utbildning i ett större geografiskt område och det blir enklare för företag här att rekrytera rätt kompetens.

 

Men det är upp till kommunen att utveckla staden så att potentialen i den här nationella infrastrukturinvesteringen kan tas tillvara på bästa sätt. Det är Trafikverket som ansvarar för planeringen och byggandet av Ostlänken och för närvarande är planeringen att tågen ska börja rulla 2035. Fram till dess pågår ett intensivt arbete med stadsutvecklingen i Norrköping.

Det vi gör idag kommer påverka staden under många år framöver

Hur vår framtida centralstation utformas kommer att bli avgörande för hur framtidens Norrköping kommer att se ut och utvecklas.


Södra Butängen kommer att bli en ny, stationsnära stadsdel med många bostäder. För en sammanhållen stad är det mycket viktigt att det går att koppla ihop Butängen med city på ett smidigt sätt med kollektivtrafik, väg, gång- och cykelstråk.


Det har därför under flera år varit en diskussion med Trafikverket kring hur spåren ska dras genom de centrala delarna av Norrköping, om det ska vara på marken eller upphöjda spår. Om spåren dras på marken så behöver det byggas broar över spåren och om det blir en upphöjd lösning kan kopplingen göras under järnvägen.


Spårens placerings i höjd är en mycket viktig framtidsfråga för kommunens utveckling och kommunfullmäktige har fattat beslut om att ett upphöjt läge är den lösning som kommunen förordar.


Kommunen är inne i ett avgörande planeringsskede för den framtida utformningen av staden. Ett intensivt förhandlingsarbete pågår med Trafikverket för att hitta lösningar som håller finansiellt och långsiktigt.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Det kommer att ställas höga krav på strategiskt förhandlingsarbete och att viktiga beslut fattas för kommunens framtida utveckling.