spårvagn, cyklist och gångtrafikant

 

Norrköping har valt en inriktning där en större andel av transporterna ska ske med de hållbara trafikslagen. Åtgärder behövs för att biltrafiken inte ska öka, trots att antalet norrköpingsbor ökar.

Hållbara trafikslagen ökar

Redan idag kan man se en utveckling mot att de hållbara trafikslagen ökar, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång. Det sker ett ökat resande med kollektivtrafik medan biltrafikutvecklingen stagnerar. Konsekvensen av detta är ett större fokus på utveckling av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafiksystemen och minskade insatser i biltrafiksystemet.


I översiktsplanen för staden anges som planeringsförutsättning att biltrafiken inte ska öka trots att stadens invånarantal kan öka med 40 000 personer. Biltrafiken behöver alltså minska kraftigt per invånare och det därmed viktigt att fler väljer kollektivtrafik istället för bil.


Biltrafiken behöver integreras i systemet på ett smart sätt. En bilist som inte har sitt mål i staden ska kunna färdas runt den, utan att behöva passera centrum. Det ska vara möjligt att parkera bilen vid större busshållplatser utanför staden och fortsätta in mot centrum med kollektivtrafik.

Fyrstegsprincipen för hållbar trafikplanering

Kommunen arbetar efter fyrstegsprincipen när det gäller hållbar trafikplanering. Den går ut på att man i första hand påverkar resandet med mjuka åtgärder som information och påverkansarbete. Det andra steget går ut på åtgärder som gör att man mer effektivt kan utnyttja den befintliga infrastrukturen. Det tredje steget innebär begränsade ombyggnationer och det fjärde steget att bygga ny infrastruktur.


Med tanke på att det kommer att krävas stora kommunala investeringar i nytt resecentrum och trafiklösningar är det viktigt att hitta kostnadseffektiva åtgärder. Här visar forskning att information och påverkansarbete om smarta resval har en mycket god kostnadseffektivitet. Dyra infrastrukturinsatser kan då i vissa fall senareläggas eller kanske inte ens behövas. Det här kräver satsningar på mjuka åtgärder för att det ska lyckas.

 

Regionen ansvarar för kollektivtrafiken

Region Östergötland ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Norrköpings kommun är ansvarig för kollektivtrafikens infrastruktur inom det kommunala gatu- och vägnätet. Kommunen sköter därmed utveckling, drift och underhåll av spåranläggning, buss- och spårvagnshållplatser, signalanläggningar, kontaktledningar och strömförsörjning för spårvägen. Dessutom äger kommunen spårvagnarna och sköter underhåll och trafikledning av dem.

 

Utveckling av spårvägsnätet

Spårvägsnätet behöver utvecklas, vilket är en nödvändighet med tanke på det nya resecentrum som planeras. Målet är att omstigning mellan trafikslagen ska kunna ske på tre minuter. Där får spårvagnstrafiken en viktig roll genom sin stora kapacitet.


Förutom en koppling till det nya resecentrumet behövs en sydlig linje mot Vrinnevisjukhuset. Då det tillkommer nya stadsdelar och utbyggnad i stadens ytterområden planeras även spårvägsnätet att byggas ut. Kapaciteten inom spårvägsnätet kommer att behöva höjas. Det innebär investeringar i nya spårvägslinjer och spårvagnar samt högre kapacitet i vagnhallar.