För att täcka behovet av mat är Sverige beroende av import. I krissituation gör importberoendet oss sårbara. Det pågår arbete både på nationell, regional och lokal nivå för att bidra till en ökad självförsörjningsgrad.

Hållbar utveckling och säkerhetspolitik bidrar till utvecklingen

Klimatförändringarna påverkar både människor och planeten. För att skapa en hållbar utveckling i framtiden behöver vi hantera världens resurser på ett hållbart sätt. För att minska vårt klimatavtryck har medvetenheten för en hållbar utveckling ökat på senare tid och ekologiska och närproducerade råvaror efterfrågas i högre utsträckning.

 

I spåren av globala kriser, så som coronapandemin och kriget i Ukraina, har frågan kring självförsörjning och försörjningsberedskap tagit allt större plats. I en mer orolig värld förstärks fokus på livsmedelsförsörjning.

Nationell, regional och snart en lokal livsmedelsstrategi för att möta utmaningarna

Den nationella livsmedelsstrategin, som beslutades av regeringen 2017, tar sikte på år 2030 och omfattar hela livsmedelskedjan.


Det övergripande målet för Sveriges livsmedelsstrategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.


I Östergötland finns en regional livsmedelsstrategi som är beslutad av Länsstyrelsen och Region Östergötland. Norrköpings kommun har ställt sig bakom den regionala strategin som innehåller fyra fokusområden.

  • Kund och konsument
  • Konkurrenskraft
  • Offentlig upphandling
  • Trygghet

Just nu pågår ett arbete i Norrköpings kommun med att ta fram ett lokalt styrande dokument inom området.

 

Varannan tugga är importerad

I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder cirka 75 procent av landets livsmedel. Idag är Sveriges befolkning betydligt större, men livsmedelsproduktionen är kvar på samma nivå som för 30 år sedan. Det innebär att Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel sjunkit till dagens 50 procent. Enligt Lantbrukarnas riksförbund är Sverige självförsörjande på morötter, socker och spannmål. Importberoendet omfattar inte endast livsmedel, utan också viktiga komponenter för livsmedelsproduktion, till exempel maskindelar, växtskyddsmedel och kraftfoder.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Livsmedelsförsörjning är en komplex fråga och det är många aktörer som är delaktiga i arbetet med att bibehålla och öka graden av självförsörjning.

  • För att bibehålla och öka vår självförsörjningsgrad av livsmedel både i Norrköping och i Sverige är förvaltning av jordbruksmark en viktig fråga. Jordbruksmark är en ändlig resurs som behöver finnas kvar i framtiden.