En viktig del i omställningen till en fossilfri framtid är att planera för ett samhälle som har förutsättningar för ett hållbart resande och hållbara transporter i vardagen. De hållbara transportslagen ska vara attraktiva, lättillgängliga och använda förnybara drivmedel inom både persontrafik och godstrafik.

 

Illustration cyklist och spårvagn

Projektet Framtidens resor

Projektet "Framtidens resor i Norrköping" är ett projekt som syftar till snabbare, effektivare och mer attraktiva resor i och igenom Norrköping. Det är ett EU-finansierat projekt som kommunen leder och som genomförs i samarbete med Östgötatrafiken och Region Östergötland. När projektet är färdigt ska det finns ett förslag till ett samlat nätverk för gång, cykel och kollektivtrafik i staden. Det samlade nätverket ska koppla an till höghastighetsjärnvägen Ostlänken, för att skapa maximal nytta av den.

Nulägesanalys

I projektet "Framtidens resor i Norrköping" har man gjort en nulägesanalys där man kan konstatera följande:

  • Kollektivtrafiken har en god täckning av ytan i staden, men är långsam. Den är därför tidsmässigt inte konkurrenskraftig jämfört med bilen.
  • Kollektivtrafiken har inte utvecklats lika snabbt som folkmängden.
  • Kollektivtrafiken är känslig för störningar.
  • Pendling över kommungränsen har ökat kraftigt.
  • Norrköpingsborna färdas mer i bil och till fots än tidigare, men mindre med cykel.
  • Norrköpingsborna äger i snitt fler bilar än tidigare, men kör dem kortare sträcka.
  • Det finns barriärer i staden som behöver överbryggas.
  • Det behövs regelbundna trafikmätningar för att skapa ett bättre underlag för framtida hållbar planering och infrastrukturutveckling.

Ny form av trafikriktlinje

För att hantera de utmaningar som man ser i nulägesanalysen kommer man att ta fram en ny form av trafikriktlinje, en Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Den har 2035 som målår och har syftet att skapa bättre förutsättningar för att minska restiden och öka attraktiviteten för de hållbara trafikslagen. Arbetet är kopplat till utbyggnaden av Ostlänken och de stadsutvecklingsprojekt som hör till den.