personer med hemtjänst

 

Behovet av hemtjänst skiljer sig åt mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper. Genom utgå från historiska data från vård- och omsorgskontorets verksamhetssystem och kombinera dem med kommunens befolkningsprognos har en prognos för det framtida behovet av hemtjänst tagits fram.

Fler kvinnor har hemtjänst

Behovet av hemtjänst ökar med stigande ålder och det är fler kvinnor som har hemtjänst än antalet män. I mars 2018 hade cirka 3 280 personer någon form av hemtjänst, 65 procent av dem var kvinnor och 35 procent män.

 

Både ökning av antal personer med hemtjänst och antalet timmar

Antalet personer med hemtjänst, exklusive de som enbart har trygghetslarm, väntas enligt prognosen att öka till 3 900 personer år 2022. En utblick ytterligare fem år framåt i tiden visar att antalet personer med hemtjänst kan vara 4 400 år 2027.


Antalet timmar som en person har behov av hemtjänst skiljer sig också åt för olika åldrar. En prognos för utvecklingen av antalet beviljade timmar i hemtjänsten visar på en ökning från 910 tusen timmar år 2018 till 960 tusen timmar år 2022. En utblick ytterligare fem år framåt i tiden hamnar på 1 100 tusen timmar.

 

Vad innehåller hemtjänst i framtiden?

Prognoserna som redovisas ovan bygger på de förhållanden som äldre personer har haft och på hur hemtjänstinsatser har beviljats under perioden 2015-2017. Men innehållet i hemtjänsten kan komma att förändras i framtiden och människors behov av hemtjänst kan komma att ändras med exempelvis nya tekniska lösningar. Det är därför viktigt att följa upp prognosen och göra en ny varje år för att kunna ta hänsyn till sådana förändringar.

 

Vem ska utföra hemtjänsten?

Sedan februari 2018 har eget val införts inom hemtjänsten. Det innebär att personer som har beviljats hemtjänst själva kan välja vem de vill som ska utföra den. Sedan starten på det egna valet finns sex utförare att välja på utöver kommunen. De som inte gör ett aktivt val får kommunen som utförare.


I början av april 2018 var det ett 50-tal personer som hade valt en annan utförare än kommunen. Antalet kommer med stor sannolikhet att öka när fler nybeviljade personer kommer in i systemet, eftersom det är troligare att man väljer utförare första gången än att man väljer om, när man väl har någon som utför hemtjänst åt sig.