Antalet norrköpingsbor över 80 år ökar och även om många av de äldre är friskare än tidigare generationer så kommer vården och omsorgen att behöva hantera mer komplexa behov i framtiden.

Om ett decennium finns det 2 900 fler norrköpingsbor över 80 år

Antalet invånare som är 80 år och äldre ökar, mycket på grund av att de stora kullarna födda under 1940-talet fortsätter att träda in i denna åldersgrupp under prognosperioden. År 2032 beräknas antalet vara nästan 2 900 fler jämfört med 2022.


Diagrammet nedan visar skillnaden i folkmängd den 31 december respektive år i jämförelse med den faktiska folkmängden år 2022 för åldersgrupperna 80 år och äldre. Åren 2012–2022 avser den faktiska utvecklingen och 2023–2032 den prognostiserade.

Tabell

Norrköpingsbor över 80 år är den grupp som ökar mest av de olika åldersgrupperna och de äldre personernas andel av befolkningen som helhet ökar.

 

Behov av mer avancerad vård samtidigt som efterfrågan på omsorg minskar

Även om den kommunala servicen vänder sig till alla kommuninvånare, är det vissa åldersgrupper som har större behov av kommunens tjänster. Personer över 80 år är en sådan åldersgrupp då de många fall har behov av äldreomsorg. Många äldre får insatser från kommunen som till exempel trygghetslarm, hemtjänst eller särskilt boende.


Gruppen äldre håller samtidigt på att förändras. Fler överlever sjukdomar och fler sjukdomar går från att vara dödliga till att vara kroniska. Det innebär att högre krav ställs på hälso- och sjukvårdskompetens inom kommunal vård och omsorg. Det innebär också att lokaler i allt större utsträckning behöver vara anpassade för avancerad sjukvård.


Även andra förändringar i samhället påverkar gruppen äldre. Generellt sett har folkhälsan och medellivslängden under de senaste decennierna förbättrats. Samtidigt har det skett en ökning gällande skillnader i hälsa, livsvillkor och livslängd mellan olika grupper i samhället. Det gör att personer med missbruk, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, hemlöshet utgör en större andel av de äldre. Gruppen äldre som helhet har därmed andra behov än tidigare, vilket medför en ökad komplexitet i vård- och omsorgsverksamheten.


Parallellt med de större behoven i delar av gruppen äldre och det ökade antalet beviljade insatser, minskar andelen äldre som efterfrågar till exempel hemtjänst och särskilt boende i både Sverige och Norrköping. Även om trenden var tydligare under coronapandemin så syntes den även tidigare och har hållit i sig efter att pandemins effekter klingat av. Sannolikt beror utvecklingen på att fler i åldersgruppen är friska långt upp i åren.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

  • Ökat behov av vård och omsorg när antalet äldre ökar.
  • Behov av annan och mer specialiserad kompetens inom vård- och omsorgssektorn.
  • Större komplexitet i brukares behov gör överblick och planering svårare för kommunen.
  • Komplexiteten i behoven kan öka kraven på brukare att själva efterfråga rätt stöd.