Norrköpingsbor som är 80 år och äldre blir fler och utgör också en större andel av den totala befolkningen. När behoven av hemtjänst och plats på särskilt boende ökar samtidigt som samhällets resurser minskar ställs nya krav på kommunen.

Sveriges befolkning blir äldre och färre ska ta hand om fler

Befolkningen i Sverige blir äldre. Antalet personer över 80 år har ökat med drygt 20 procent hittills under 2000-talet. Ökningen går allt snabbare och de kommande tio åren förväntas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med omkring 45 procent i riket som helhet. Det är också fler personer som lever längre med kroniska hälsotillstånd som innebär behov av vård och omsorg.

 

Samtidigt går många kommuner mot en utveckling med allt färre yrkesverksamma i förhållande till antalet äldre och yngre personer i befolkningen. Det innebär att färre personer ska försörja och ta hand om allt fler.

När fler blir riktigt gamla ökar behovet av vård och omsorg, men pandemin påverkar efterfrågan

Samhällets kostnader för kommunal vård och omsorg för äldre personer har ökat under de senaste tjugo åren och kommer att behöva öka ännu mer de kommande tjugo åren. I Norrköping förväntas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med 25 procent till slutet av 2026 och med 40 procent till år 2030.

 

Coronapandemin har förändrat efterfrågan på vård- och omsorgstjänster. I Norrköping minskade efterfrågan på platser på särskilt boende under 2020. Under 2021 ökade antalet personer i särskilt boende igen, men inte till tidigare nivåer.

 

Även antalet personer som ville ha hemtjänst minskade under 2020, men de som hade hemtjänst behövde det i fler timmar. Under 2021 var det något fler personer som efterfrågade hemtjänst, men framför allt efterfrågades fler timmar och norrköpingsborna tackade i större utsträckning nej till plats på särskilt boende.

 

Norrköping är en av de kommuner där den demografiska försörjningsbördan förväntas öka de kommande åren, att färre i yrkesverksam ålder ska försörja fler unga och gamla. Det får konsekvenser för kommunens ekonomi och vilka resurser som finns till verksamheterna.

 

Personalförsörjningen och tillgången på bland annat undersköterskor förväntas bli ett problem de kommande åren. Dessutom medför förekomsten av äldre med psykisk ohälsa, missbruk och riskbruk behov av en annan typ av kompetens än vad som traditionellt funnits i äldreomsorgen. De senaste 10 åren har andelen personer 65 år och äldre som vårdas för diagnoser relaterade till alkoholberoende ökat kontinuerligt på nationell nivå.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Befolkningsutvecklingen när det gäller gruppen äldre får konsekvenser för Norrköpings kommun både på kort och på lång sikt.

 

  • Behovet av både hemtjänst och särskilt boende förväntas öka i befolkningen.
  • Pandemins effekter kan kvarstå, med en eventuell förskjutning av efterfrågade insatser från särskilt boende till hemtjänst
  • Kommunen kommer att behöva samverka med andra vård- och omsorgsaktörer kring personer med komplexa behov. En omställning för att kunna arbeta mer personcentrerat utifrån individuella behov kommer att krävas.
  • Resurser, både i form av pengar och i form av kompetent personal, förväntas minska de kommande åren.