Som ett underlag till planeringen i Norrköpings kommuns olika verksamheter görs varje år en befolkningsprognos. Den visar hur befolkningen väntas växa under de kommande tio åren och också hur många invånare vi förväntas vara fördelat på åldersgrupper.


Beräkningarna utgår från befolkningen vid det senaste årsskiftet och sedan görs antaganden för den kommande utvecklingen när det gäller in- och utflyttning, hur många barn som kommer att födas och antaganden för dödligheten. Antagandena bygger framför allt av vad som har skett tidigare år, men även annan information används. Det kan vara Migrationsverkets bedömningar av nyanlända, Statistiska centralbyråns antaganden om utvecklingen i riket och information om planerat byggande med mera.