Folkmängden i Norrköping har ökat varje år sedan 2001 och den förväntas fortsätta att öka de kommande 10 åren, men inte i samma höga takt som under åren 2012-2019.

Prognos visar 147 900 norrköpingsbor år 2025

Den 31 december 2020 var folkmängden 143 478 personer i Norrköping. Befolkningsprognosen från våren 2021 visar en förväntad ökning till 147 900 år 2025 och i en utblick till 2030 visas en befolkning på 152 400 personer. I en jämförelse med prognosen året innan innebär det en nedskrivning av förväntad befolkningsökning med knappt 2 800 personer fram till 2025.

 

Diagram: Befolkningsutveckling i Norrköping 2000-2020, prognos 2021-2025 och utblick 2026-2030

Linjediagram som visar Faktiskt antal norrköpingsbor 2000-2020 prognos 2021-2025 och utblick 2026-2030

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, befolkningsprognos 2021 Observera att y-axeln inte börjar på 0

 

En prognos blir alltid osäkrare ju längre fram i tiden som den avser. Av det skälet benämns förutsägelsen för de kommande fem åren för prognos och ytterligare fem år fram benämns utblick.

 

Svårförutsägbart läge

År 2020 med Coronapandemin var ett ovanligt och svårförutsägbart år på många sätt, även när det gäller befolkningsutvecklingen. Det avled något fler än förväntat i de äldre åldersgrupperna, det föddes färre barn och inflyttningen, särskilt från utlandet, var lägre än vad man hade räknat med, samtidigt som utflyttningen ökade.


För 2020 blev ökningen av antalet Norrköpingsbor drygt 300, vilket var cirka 260 personer lägre än förväntat enligt prognosen. Utfallet av 2020, tillsammans med Statistiska centralbyråns och Migrationsverkets bedömningar av befolkningsutvecklingen i framtiden, gör att 2021 års prognos justeras ned jämfört med tidigare prognoser. Men läget är fortfarande tämligen svårförutsägbart.


Fortsatt folkmängdsökning

Trots nedskrivningen visar prognosen ändå på en ökning av antalet norrköpingsbor med 4 400 personer de närmaste fem åren och en utblick fem år ännu längre fram visar på en ytterligare ökning med 4 600 personer.

 

Norrköpings prognos ligger procentuellt sett något högre än Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för riket från slutet av april 2021. Riksprognosen skrevs ned kraftigt från år 2020.