Antalet barn i åldrarna 6–15 år har stor betydelse för Norrköpings kommun framförallt när det gäller planering av utbildningsverksamheten.

Åldersgruppens utveckling över tid

Antalet invånare i grundskoleåldern, 6–15 år, har ökat de senaste åren. Denna ökning beräknas att upphöra under prognosperioden och från och med år 2024 beräknas antalet minska något för att vid utgången av 2027 vara runt 300 färre än vid utgången av 2022.


Diagrammet nedan visar skillnaden i folkmängd den 31 december respektive år i jämförelse med den faktiska folkmängden som var den 31 december år 2022 för åldersgrupperna 6–15 år. Åren 2012–2022 avser den faktiska utvecklingen och 2023–2032 den prognostiserade.

Diagram

Minskningarna beror främst på att de årskullar som börjar grundskolans tidigare år är mindre än de äldre årskullar som lämnar grundskolan under prognosperioden. Den minskande invandringen bidrar också till att tillskotten av barn och unga i dessa åldersgrupper beräknas bli något lägre än tidigare.


Från och med 2028 beräknas minskningarna bli mer påtagliga, då påverkas denna åldersgrupp av den senaste tidens minskningar i barnafödandet vilket förväntas medföra ännu mer minskande årskullar i framförallt de lägre grundskoleåldrarna. År 2032 beräknas antalet vara drygt 1 100 färre jämfört med 2022, men det innebär fortfarande ett ungefär lika stort antal som det var 2017. Osäkerheten mot slutet av prognosperioden är stor, många av barnen som kommer att tillhöra åldersgruppen år 2032 var ännu inte födda när prognosen beräknades och prognosen över det framtida barnafödandet är osäker.

 

Minskningen börjar i de lägre åldersgrupperna

För kommunens verksamhet är det intressant att titta närmare på åldersgruppen för att kunna göra kopplingar till de olika stadierna i skolan.


Diagrammet nedan visar skillnaden i folkmängd den 31 december respektive år i jämförelse med den faktiska folkmängden som var den 31 december år 2022 för åldersgrupperna 6-9 år, 10-12 år och 13-15 år. Åren 2012–2022 avser den faktiska utvecklingen och 2023–2032 den prognostiserade.

Diagram

Diagrammet ovan visar att bland barn i grundskoleåldern har minskningarna i de yngsta åldersgrupperna redan börjat och det är där som minskningarna sker först, sedan kommer liknande utvecklingar att ske i de äldre åldersgrupperna.