Yngre och äldre norrköpingsbor

 

Alla åldersgrupper förväntas öka i antal de närmaste tio åren, men barn, ungdomar och äldre är en grupper som ökar kraftigt.

Ungdomar i gymnasieålder ökar med över 30 procent

Bland barn och unga förväntas ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, öka med över 30 procent under kommande tioårsperiod. Det beror framför allt på att de åldersgrupper som befann sig i gymnasiet år 2017 var små, medan de födelsekullar som nu börjar nå gymnasieåldern relativt sett är större. Så det är en extremt snabb ökning.

Diagram som visar utvecklingen av befolkningen i yngre åldersgrupper

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018


16 procent fler i grundskolan och 7 procent fler förskolebarn

Även antalet barn i grundskoleåldrar kommer att öka, men inte riktigt lika snabbt. Ökningen fram till 2027 väntas bli 16 procent. I den gruppen finns redan en stor del av de större barnkullarna som är födda efter 2001.

 

Bland de yngre barnen, 1-5 år, som till stor del befinner sig i förskolan kommer inte ökningen bli lika stor på grund av att årskullarna i gruppen redan är stora. På tio år väntas de öka med cirka 7 procent.

 

Mindre ökning av 20-64-åringar

Gruppen i yrkesverksam ålder i Norrköping, som åldern 20-64 år räknas till, kommer även den att öka i antal, men tillväxten är inte lika stor. Tillväxten är 8 procent på tio år. Även om inflyttningen till Norrköping under senare år har gett ett positivt tillskott så växer åldersgruppen lite långsammare än kommunen som helhet. Gruppen är och kommer att vara den allra största åldersgruppen i Norrköping. Men den förväntas minska sin andel av den totala befolkningen under prognosperioden.

Diagram som visar utvecklingen av befolkningen i åldersgruppen 20-64 år

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018


Äldre ökar men olika för åldersgrupperna

Om man går vidare och tittar på den äldre befolkningen så kommer inte den yngre åldersgruppen 65-79 år att öka så mycket i antal, eftersom de åldrar som når åldersgruppen är ganska jämnstora i storlek. Ökningen är 3 procent fram till år 2027.


Diagram som visar utvecklingen av befolkningen i äldre åldersgrupper

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018

 

Däremot kommer åldersgruppen 80-89 år öka mycket kraftigt då det stora antal födda på 40-talet, efter andra världskriget, når den åldern. Ökningen är beräknad till 49 procent under tioårsperioden.

Som tidigare har nämnts så är den allra äldsta åldersgruppen i Norrköping ganska liten. Åldersgruppen 90 år och äldre bestod år 2017 av 1 300 personer och förväntas bli färre under kommande år, en minskning med 3 procent på tio år. Detta beror inte på att personer förväntas avlida mer än tidigare år utan att de årskullar som föddes innan fyrtiotalisterna är ganska små.


Totalt sett så kommer antalet 65 år och äldre att öka i antal enligt 2018 års befolkningsprognos.