Under hela 2000-talet har Norrköpings folkmängd ökat. Norrköpings befolkning beräknas fortsätta att växa, men i en något lugnare takt.

3 700 fler norrköpingsbor den kommande femårsperiod

Folkmängden i Norrköping har ökat varje år sedan 2001 och den beräknas fortsätta att öka de kommande 10 åren. Sedan rekordåret 2016 har tillväxttakten minskat och under de kommande prognosåren (2023 – 2032) förväntas tillväxttakten fortsätta på en relativt låg nivå till följd av bland annat en minskad invandring och ett minskat barnafödande. Trots en relativt låg invandring så beräknas ändå fler att flytta till Norrköping än antalet som flyttar från under de kommande åren.


Folkmängden beräknas öka med runt 3 700 personer under kommande femårsperiod, från 145 120 invånare den 31 december 2022 till drygt 148 800 invånare den 31 december 2027.


Diagrammet nedan visar den faktiska folkmängden i Norrköping och den prognostiserade. Observera att y-axeln inte börjar på vädet noll, utan skaln är bruten.

diagram

Källa: Statistiska centralbyrån, Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2023.

Norrköpingsborna utifrån ålder 2022 och 2032

Det är av stor betydelse för en kommun vilka åldersgrupper som dess invånare befinner sig i. Genom att dela upp invånarna i antal och ålder skapas en bild av kommunens befolkningsstruktur.

 

Diagrammet nedan visar invånarantalen i Norrköping per ettårsklass och där kan man tydligt se hur olika stora födelsekullarna är. De toppar som syns består av de stora födelsekullarna som föddes på 1940- och 1960-talen och åren runt 1990 och i viss mån även 2010.

diagram

Norrköpings befolkning 2100

Om antagandena från årets befolkningsprognos skulle stå sig och gälla för lång tid framöver skulle Norrköpings invånarantal nästan vara 200 000 invånare år 2100. Norrköpings invånarantal skulle passera 175 000 invånare år 2065. Att skriva fram prognosen på det här sättet innebär mycket stora osäkerheter.

diagram