Antalet elever i grundskolan väntas öka med ungefär 1 800 de närmaste fem åren. Det påverkar också antalet elever som har rätt till busskort och till särskilt upphandlad skolskjuts. Men det är även andra faktorer som påverkar.

 

Illustration två barn med lång väg till skolan

Växelvis boende

Det finns även annat än själva antalet som påverkar skolskjutsbehoven i framtiden. Ett exempel är att det blir fler elever med skolskjuts som har växelvis boende. Det innebär att eleven har två boenden, vanligtvis hos separerade föräldrar. Antalet med växelvis boende har ökat med ungefär 40 elever per år och det är troligt att ökningen kommer att fortsätta. Skolskjutsen för de här eleverna är svåra att samplanera med andra resor och den blir därför ofta ganska kostsam.

Platsbrist i skolan

När Norrköpingsborna blir fler förekommer det att elever placeras på någon annan skola än den i närområdet på grund av platsbrist. Det kan leda till stora behov av skolskjuts tills nya skolor, som planeras att byggas, är klara för att ta emot elever. Det är inte alltid som skolskjutskostnaderna finns med som en faktor när det utreds vilken skola som eleverna ska gå i.


Skolornas tider

För att kunna optimera skolskjutsresorna är det viktigt att samordna grundskolornas start- och sluttider så att inte alla har samma tider. Det finns en samverkan mellan skolor och tekniska kontoret kring detta.


Gymnasieskolan

Även antalet gymnasieelever väntas öka. Den närmaste femårsperioden beräknas ökningen till cirka 600 elever. De elever som behöver skolskjuts, det vill säga som har mer än 6 kilometer till sin gymnasieskola, får ekonomisk ersättning, oftast i form av ett busskort.