Under 2019 sker en tillfällig minskning av antalet barn i förskoleålder, för att sedan stiga igen, som antalet har gjort under de senare åren. Det här påverkar behovet av lokaler för förskolan. Men var lokaler behövs i framtiden styrs även av andra faktorer.

Fler barn i förskolan

Antalet barn i förskoleålder har stadigt ökat under de senaste åren fram till år 2018. En liten och tillfällig minskning av antalet barn i förskoleålder sker under år 2019. Enligt volymskattning för antal inskrivna barn i kommunal förskola på vårterminen, som baseras på kommunens befolkningsprognos, vänder kurvan uppåt igen år 2020 för att år 2023 vara på samma nivå som 2018. Vårterminen 2027 väntas antalet inskrivna barn i kommunal förskola vara omkring 500 fler än vårterminen 2018.

 

Diagrammet nedan visar en skattning av förändringen av antal barn i Norrköpings kommunala förskolor fram till år 2028. Staplarna visar förändringen mot året innan och linjen den ackumulerade förändringen fram till år 2028, jämfört med antalet barn i Norrköpings kommunala förskolor våren 2019. Antalet barn i kommunala förskolor var våren 2019 7 364 personer.

Diagram som visar volymskattning för barn i kommunal förskola 2020-2028

Källa: Norrköpings kommun, skattningen bygger på definitiv befolkningsprognos 2019

Volymskattningen gäller inskrivna barn i kommunala förskolor. Av förskolebarnen gick under våren 2019 89 procent i kommunal verksamhet, medan de övriga 11 procenten av barnen är inskrivna i fristående förskolor.

 

Variationer i antalet barn i förskolan

För tillfället råder det inte någon brist på förskoleplatser, utan snarare finns det lite luft i systemet. Samtidigt finns många kommunala förskolor som är i behov av renovering, som kan ske då det är möjligt att evakuera barnen och verksamheterna till andra befintliga förskolelokaler.

 

Även om befolkningsförändringarna totalt sett inom kommunen inte är så stora från ett år till ett annat, kan det inom olika geografiska områden variera kraftigt. Det betyder att ett överskott av platser kommer att ses i ett område samtidigt som brist på platser kan registreras i ett annat område. Ett underskott av platser prognosticeras i stadsdelarna Berget, Gamla staden och Klockaretorpet, medan ett överskott förväntas uppstå i områdena Enebymo, Jursla och Hageby.

 

Det är stora skillnader i antal barn i verksamheten mellan vårtermin och hösttermin i och med att det är sex årskullar som finns i förskolan på våren, medan det är fem årskullar under hösten. Under hösten börjar sexåringarna i förskoleklass, och platserna i förskolorna fylls på successivt under hösten med framför allt ettåringar. Normalt är skillnaden mellan höst och vår runt 450 barn. Det här innebär att, under den tiden när barnantalet minskar under tidig höst, används inte förskolelokalerna på ett effektivt sätt.

 

Avveckling av paviljonger

Cirka 55 av totalt 450 förskoleavdelningar finns idag i förhyrda, tillfälliga paviljonger. För huvuddelen av paviljongerna finns en plan för avveckling, antingen till följd av minskat behov eller med ersättning av permanenta lokallösningar.

 

Förekomsten av paviljonger är kopplad i första hand till befolkningsökningen och i andra hand till att förskolor har lämnat undermåliga lokaler. Att ersätta paviljonger med nya lokaler kräver investeringar samtidigt som det inte medför någon ökad kapacitet, det vill säga fler förskoleplatser.

 

Förskolans lokalbehov inom olika geografiska områden

Det pågår en organisatorisk förändring där kommunens förskolor delas in i nio geografiska områden. I samband med detta görs en översyn i varje område gällande antalet inskrivna barn, lokalernas kapacitet, prognostiserad befolkningsförändring, lokalernas övergripande skick etcetera. Målet är att på sikt ha en bättre bild av vilka lokalåtgärder som behövs inom respektive område.