Enligt befolkningsprognosen kommer antalet gymnasieungdomar att öka kraftigt de närmaste åren. Över 70 procent av ungdomarna går i kommunala gymnasieskolor i Norrköping, så ökningen ställer krav på fler platser i kommunens skolor.

Krav på expansion

Om andelen som väljer kommunala gymnasieskolor inte förändras innebär det en ökning av behovet i kommunens gymnasieskolor med 1 000 platser från hösten 2018 till hösten 2028. Det här ställer krav på gymnasieskolornas expansion.

 

Diagrammet nedan visar en skattning av förändringen av antal elever i Norrköpings kommunala gymnasieskolor fram till år 2028. Staplarna visar förändringen mot året innan och linjen den ackumulerade förändringen fram till år 2028, jämfört med antalet elever i Norrköpings kommunala gymnasieskolor hösten 2018. Antalet elever i kommunala gymnasieskolor var hösten 2018 3 715 personer.

Diagram som visar volymskattning av elever i kommunal gymnasieskola 2019-2028

Källa: Norrköpings kommun, skattningen bygger på definitiv befolkningsprognos 2019

Ytterligare gymnasieskola nämns i översiktsplanen

Norrköpings kommunala gymnasieskolor är för närvarande välfyllda, med undantag av Ebersteinska gymnasiet. De har lokaler med plats för cirka 800 elever men har endast 400-500 elever. För att introduktionsprogrammen ska kunna bedrivas integrerat med andra utbildningar krävs att det skapas utrymme i samtliga befintliga gymnasieskolor.

 

Gymnasieskolorna ligger huvudsakligen utmed Södra Promenaden. I översiktsplanen för staden nämns att det behövs ytterligare en gymnasieskola och det pekas ut att den kan lokaliseras nära resecentrum. Det finns ännu inte några konkreta planer för att en sådan gymnasieskola ska byggas.