ledset barn

 

En stor del av insatserna som görs av socialkontoret riktar sig till barn och unga. I och med att det blir fler norrköpingsbor i den åldersgruppen framöver kan man räkna med att det behövs mer barn- och ungdomsvård i framtiden.

Fler barn och unga

Omkring 70 procent av socialnämndens budget går till barn- och ungdomsvård. När antalet barn och unga ökar i framtiden kommer insatserna som riktar sig till dem att öka. Men det finns även andra faktorer som påverkar utvecklingen.


Det pågår ett arbete för att förbättra HVB-placerade barn och ungas skolprestationer och minska risken för återplacering efter avslutad placering. Dessutom genomförs andra satsningar för att utveckla stöd och behandling i familjehem. Det här bör dämpa behovet av framtida barn- och ungdomsvård.


Samtidigt finns faktorer som indikerar behov av ökade insatser, till exempel utvecklingen av skolresultaten. I Norrköping är det exempelvis en lägre andel av eleverna i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan än i riket. Låga skolresultat kan dels ses som en nulägesindikator av sociala problem hos dagens barn- och ungdomskullar. Dels kan det ge en indikation på att övergången till fortsatta studier och arbetsliv kommer att bli besvärlig när dagens barn och ungdomar blir unga vuxna.


Bristen på bostäder och trångboddhet är en faktor som bidrar till och förstärker sociala problem. I Norrköping, som i många andra kommuner, finns en bostadsbrist som väntas bestå ett antal år framåt. Barn är mer utsatta när familjer blir trångbodda och när föräldrar som separerar inte kan hitta ny bostad.

 

Barn i skyddat boende och umgängesstöd

Från juli 2019 kommer nya regler som gäller barn i skyddat boende, som bygger på förslag i en utredning som presenterades i slutet av år 2017. De barn som följer med en vårdnadshavare i skyddat boende föreslås få egna beslut om insatsen och det ska genomföras utredning, beslut och uppföljning av barnets ärende. Dessutom föreslås högre kvalitetskrav på skyddade boenden som tar emot barn.


Umgängesstöd för barn har ökat, bland annat på grund av att familjehemsplaceringarna har ökat. Umgängesstöd är till för barn som av olika anledningar inte bor tillsammans med en eller båda sina föräldrar. Med umgängesstödet kan barn och föräldrar få stöd under sitt umgänge och bli hjälpta med att stärka banden mellan dem så att fortsatt kontakt kan bli möjlig.