Norrköpingselevernas skolresultat är tämligen låga jämfört med riket och med kommuner i liknande storlek. Eftersom det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och livsvillkor, till exempel arbetslöshet och hälsotillstånd, är en förbättring av skolresultaten en viktig framtidsfaktor.

 

Illustration Stadssilhuett Norrköping och betyg

Meritvärde i årskurs 9

Meritvärdet i årskurs 9 bygger på betygen när eleverna slutar grundskolan. Fram till och med 2014 ingick betyget i 16 ämnen och den som har högsta betyg i alla ämnen, 20 poäng per ämne, fick 320 poäng. Från år 2015 ingår 17 ämnen i meritvärdet och maxpoängen är 340. Skillnaden i hur meritvärdet har beräknats syns i diagrammet nedan genom att det för riket och samtliga kommuner har skett en kraftig uppgång av det genomsnittliga meritvärdet år 2015.

 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 2007-2016, Norrköping, riket och jämförbara kommuner

Källa: Skolverket

Norrköpings elever i årskurs 9 hade under åren 2007 till 2016 ett lägre genomsnittligt meritvärde än i riket. Norrköping har också under några år legat lägre än de fem kommuner vi brukar jämföra oss med. År 2016 låg vi på samma nivå som Eskilstuna och Västerås.


För 2017 var meritvärdet i årskurs 9 för Norrköping 213, vilket är det samma som året innan. Resultatet är ännu inte publicerat för riket och övriga kommuner, så det finns inget att jämföra med.


Betyg efter avslutat gymnasium

Även när det gäller betygen i gymnasiet ligger Norrköping lägre än riket. Den maximala betygspoängen för gymnasiet är 20. I jämförelse med de andra fem kommunerna är Norrköping en av de som ligger lägst i betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning.

 

Betygspoäng efter avslutat gymnasium 2007-2016, Norrköping, riket och jämförbara kommuner

Källa: Skolverket, data saknas för riket 2007-2010


Andel som går vidare till högskolan

Som ett nästa steg kan man titta på hur stor del av ungdomarna som går vidare till högskolestudier. Många gör något annat några år efter studenten, till exempel reser eller jobbar, innan de börjar sina fortsatta studier. Av det skälet tittar man på andelen som inom 3 år efter avslutade studier på gymnasiet går vidare till högskolan.


Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutat gymnasium 2007-2016, Norrköping, riket och jämförbara kommuner

Källa: Skolverket

 

År 2016 hade 41 procent av de Norrköpingsungdomar, som slutade gymnasiet tre år tidigare, gått vidare till högskolan. Det var ungefär samma nivå som totalt i riket, men bland de lägre i jämförelse med de andra fem kommunerna.