Foto på tjej och dator

I visionen för Norrköping år 2035 framgår att antalet studenter ska vara

10 000, vilket nästan är en fördubbling mot var det är idag. Vad behöver hända för att visionen ska nås?

Attraktiv studieort

Norrköping är en attraktiv studieort och en omtyckt studentstad. För att Norrköping ska fortsätta att utvecklas som studentstad, attrahera fler studenter, stärka deras liv och delaktighet i Norrköping och få fler studenter att stanna kvar och arbeta i regionen behövs ett löpande arbete. De tre studentkårerna vid Linköpings universitet och Norrköpings kommun har tagit fram en riktlinje för hur det ska ske. Den innehåller tre delar

  • Det goda livet i en attraktiv studentstad
  • Studenter i samverkan med kommunen, näringsliv och organisationer
  • Bostad och boendekostnader

Bostäder, aktiviteter och utbildningskvalitet

Erfarenheten säger att för studenter är tillgången till bostäder och rimliga hyresnivåer avgörande i valet av studieort. Dessutom är utbudet av studiesociala aktiviteter viktigt. Campus Norrköpings centrala läge i staden är en nyckelfaktor, men en studentstad är mer än ett campus och många studenter sätter stort värde på aktiviteter utanför universitetets väggar.


Utbildningarnas kvalitet är en viktig aspekt vid studenters val av lärosäte och en god forskningsmiljö attraherar framgångsrika forskare och ger underlag till fler platser i grundutbildningen. Norrköpings fond för forskning stimulerar forskningsprojekt i Norrköping.

 

Samverkan är avgörande

Samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv är avgörande för utvecklingen av studentstaden Norrköping och för att nå visionen om 10 000 studenter i Norrköping.


Riksdagen biföll i april 2018 en proposition om forskningspolitikens inriktning de kommande tio åren. Beslutet lyfter fram samverkan som ett nyckelbegrepp och syftar till att samverkan mellan universiteten och det omgivande samhället ska öka. Lärosätena ska i höge grad bidra till att skapa ett hållbart samhällsbyggande, bidra till att kvaliteten i skolan höjs och stärka samverkan mellan skola och universitet.


Samverkan med det omgivande samhället kommer att bli en viktig kvalitetsindikator när regeringen ska fördela anslag till utbildning och forskning. Innovationsmyndigheten Vinnova har fått uppdraget att utvärdera universitetens samverkan och ska därefter lämna förslag till regering om ett nytt system för resurstilldelning.

 

Norrköpings kommun - en samverkansaktör

För Norrköpings kommun kan forskningspolitikens betoning på samverkan innebära att vi i ännu större utsträckning blir en samverkansaktör och medspelare i universitetets forskning- och utvecklingsarbete samt i utbildningen. Det är viktigt att vi drar nytta av samverkan genom samarbete med studenter, forskning för att bygga upp vår egen kunskap och för att stärka vår kompetensförsörjning.

 

Ett framgångsrikt samverkansarbete kan också få positiva effekter på övergångstalen, det vill säga att fler ungdomar i Norrköping påbörjar eftergymnasiala studier. På sikt kan det höja utbildningsnivån i Norrköping.