Inom utbildningsverksamheten finns idag alltfler barn och elever med särskilda behov. Även antalet elever med korttidstillsyn samt elever med stora medicinska behov har ökat i grund- och gymnasiesärskola.

Inom utbildningsverksamheten finns fler barn och elever med särskilda behov

Inom utbildningsverksamheten finns idag alltfler barn och elever med särskilda behov, en ökning som förväntas fortsätta. För utbildningsverksamheten blir det framöver viktigt att anpassa organisationen och att utveckla tillgängliga undervisningsmiljöer. En annan aspekt handlar om att utöka samverkan mellan kommunala enheter i syfte att stärka och förbereda verksamheterna för att ta emot barn och elever med behov av särskilt och extraordinärt stöd.


Kommunens utbildningskontor har utrett frågan om vilka organisationsformer som är lämpliga för att kunna erbjuda rätt stöd till barn och elever i behov av särskilt och extraordinärt stöd. Utredningen visade att särskilda budgetmedel krävs för att etablera och bedriva en resursskola alternativt bedriva en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Även antalet platser samt kriterier för platstilldelning behöver tydliggöras.

Grundsärskola och gymnasiesärskola byter namn

Den 1 juli 2023 byter grundsärskola och gymnasiesärskola namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Detta efter beslut i riksdagen i juni 2022.


Under de senaste åren har antalet elever med stora medicinska behov ökat i grund- och gymnasiesärskola. Elevkullarnas storlek varierar över tid, något som innebär att elevantalet fördelas ojämnt sett till läsår. En trend är att elever med flera funktionsvariationer ökar i antal vilket medför att behovet av personal kring varje enskild elev också ökar.

 

Ungdomar med korttidstillsyn ökar

Kommunens utbildningskontor och vård- och omsorgskontor rapporterar att antalet elever som har stödet korttidstillsyn ökar. Utökningen innebär utmaningar för verksamheten när det gäller att organisera för en långsiktig, hållbar och flexibel organisation för korttidstillsyn.


Kommunens utbildningsnämnd har lämnat uppdrag om att utveckla verksamheten med korttidstillsynen. En faktor som kan påverka arbetet är nya riktlinjer från Socialstyrelsen gällande vård och stöd vid adhd och autism. Riktlinjerna lyfter fram vikten av tidiga insatser för barn och unga, något som skulle kunna innebära att vård- och omsorgskontoret beslutar om korttidstillsyn för fler ungdomar jämfört med idag.


Korttidstillsyn är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och finns för ungdomar i anslutning till skoldagen samt under lov.

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Förändringarna som beskrivs ovan får konsekvenser för Norrköpings kommun både på kort och på lång sikt.

 

På kort sikt

  • Behov och resurser för att möta rekryteringsbehov och för att genomföra lokalanpassningar.
  • Utökat behov av personal kring enskilda elever.

På lång sikt

  • Helhetslösningar behövs för barn och ungdomar med omfattande vård- och stödbehov.
  • Samverkan mellan kommunala enheter behöver stärkas för att bättre ta emot barn och elever som behöver särskilt och extraordinärt stöd.