förskola

Antalet barn i förskoleålder har ökat på senare tid, men väntas minska något år 2019 för att sedan öka kraftigt kommande år. Samtidigt som antalet barn tidigare har ökat finns det också krav från Skolverket att minska antalet barn i barngrupperna, framför allt för de yngsta barnen.

Mindre barngrupper

Mindre barngrupper är också ett politiskt mål i Norrköpings kommun. Det innebär att den lilla minskning som ses för år 2019 inte kommer att påverka till exempel lokalbehovet, eftersom det ska vägas mot kravet på mindre barngrupper i förskolan.

Brist på förskollärare

Genom förändringar i läroplanen för förskolan har kraven ökat på förskolans pedagogiska uppdrag. Det aktualiserar vikten av att kunna rekrytera utbildade och behöriga medarbetare och att lokalerna är anpassade till uppdraget.


Utbildningskontoret har strävat efter en fördelning med 65 procent förskollärare och 35 procent barnskötare i kommunens förskolor för att möta det pedagogiska uppdraget och för att sprida den kompetens som finns mellan enheter. Men det är en stor brist på utbildade förskollärare och en del vakanta förskollärartjänster har därför tillsatts med banskötare. Eftersom det är krav på förskollärarlegitimation för tillsvidareanställning blir det därför fler visstidsanställda.


Det pågår sedan flera år utbildningar av tillsvidareanställda barnskötare till legitimerade förskollärare i samarbete med övriga kommuner i Östergötland och det planeras för ytterligare utbildningar.

 

Många rekryteringar

Kompetensförsörjningsprognosen visar att det i snitt kommer att behövas rekryteras knappt 200 förskollärare per år under perioden 2019-2026. De flesta rekryteringarna är för att ersätta förskollärare som byter jobb eller går i pension. Men på grund av att förskolebarnen blir fler behövs också antalet förskollärare öka med omkring 120 personer under perioden så att det blir omkring 950 förskollärare är 2026.


Motsvarande prognos för barnskötare är i snitt omkring 400 rekryteringar per år och en ökning med 110 anställningar så att det kommer att finnas drygt 900 barnskötare år 2026.

 

Det byggs nya förskolor

När Norrköping växer och det kommer till nya stadsdelar behövs en framförhållning för att se till att behovet av förskolor tillgodoses. Ibland inträffar oförutsedda händelser, till exempel brand eller fastighetsproblem som ger dålig arbetsmiljö, och då måste snabba lösningar komma till. Ibland innebär det att verksamheten bedrivs i paviljonger.


För att möta det ökandet antalet barn och krav på mindre barngrupper byggs nya förskolor. Under 2018 har förskolan Borgen i Klockaretorpet färdigställts och återuppbyggnaden av förskolan Smultronet, som förstördes genom brand, har påbörjats. Det pågår arbete med förskolor i Kimstad och Ektorp och det finns långt framskridna planer på förskolor i exempelvis Hageby, Smedby, Fyrby och Sandbyhov.

 

Mer förskoleverksamhet på finska

Riksdagen har lagstiftat om ett stärkt skydd för minoritetsspråken, som bland annat innebär att en större del av verksamheten inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. För Norrköpings del innebär det att mer förskoleverksamhet ska finnas på finska, eftersom kommunen är finskt förvaltningsområde. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019.