gymnasieskola

 

Antalet personer i gymnasieålder, 16-18 år, var högt då de stora barnkullarna som föddes omkring 1990 var i den åldern. Sedan sjönk antalet för att nu igen öka kraftigt, med drygt 800 ungdomar under den närmaste femårsperioden och ytterligare 700 nästkommande femårsperiod. Då förväntas antalet ungdomar i den åldern vara omkring 6 150. Även antalet 19-åringar kommer att öka, vilket också kommer att påverka volymerna i gymnasieskolan, eftersom en växande andel gymnasieelever inte lyckas avsluta sina studier inom tre år utan läser ett extra läsår.

Utökad undervisningstid

Det har lagts en proposition som föreslår att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng till 2 800 poäng, det vill säga en utökning av undervisningstiden med 12 procent. Då ska kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning ingå i alla nationella yrkesprogram och dessutom ska ett estetiskt ämne ingå. Syftet är att göra programmen mer attraktiva för elever som inte har bestämt sig för om de vill studera vidare efter gymnasiet eller inte. Det ska dock vara möjligt att välja bort de högskoleförberedande kurserna. Troligen kommer detta att genomföras från hösten 2019 och det kommer betyda att det behövs fler lärare för dessa nya kurser i yrkesprogrammen.


Det finns också förslag till att den garanterade undervisningstiden på introduktionsprogrammen ska öka och för att kvaliteten ska öka. Även det kommer troligen att medföra ett ökat behov av pedagoger.

Fler gymnasielärare behövs

I genomsnitt kommer cirka 120 rekryteringar av gymnasielärare att behöva göras per år under perioden 2019-2026. Antalet gymnasielärare beräknas öka med 135 under perioden så att det är omkring 530 lärare år 2026. Framför allt kan man se en brist på legitimerade lärare i matematik och naturorienterande ämnen. Men även gymnasielärare i moderna språk, svenska, engelska, modersmålslärare och lärare i svenska som andra språk är för få jämför med det kommande behovet. Generellt sett kommer det även att vara brist på yrkeslärare.

 

Gymnasieskolans lokaler

Gymnasieskolan utökar sin verksamhet de närmaste åren både i inhyrda lokaler och genom anpassningar och flytt till andra lokaler. Yrkesprogrammen på Ebersteinska gymnasiet flyttar till Bråvalla hösten 2019, vilket gör att deras verksamhet kan utökas. Samtidigt finns plats för fler elever på Ebersteinska på Linköpingsvägen.


De här förändringarna gör att behovet av en helt ny gymnasieskola kan skjutas några år på framtiden. Andelen elever som går på fristående gymnasier har legat stabilt på cirka 30 procent de senaste åren. Flera fristående skolor har sökt tillstånd att starta verksamhet men har svårt att hitta platser att etablera sig på. Det kan också påverka behovet av kommunala gymnasieplatser i framtiden.