Utbildningsfrågorna i en kommun regleras till stor del av lagstiftning och andra regelverk. En viktig del är, förutom att hålla reda på dem när de träder i kraft och anpassa verksamheten, även att i god tid fånga upp vad som är på gång för att kunna planera för förändringar.

Ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän

Kommunerna har sedan tidigare ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa fritidshem. Sedan början av 2019 har skollagen kompletterats med ägar- och ledningsprövning. Där ska kommunen exempelvis pröva om det finns insikt i de föreskrifter som gäller i verksamheten och om de ekonomiska förutsättningarna finns.


Ägar- och ledningsprövning ska även ske vid regelbunden tillsyn av redan etablerad verksamhet. Lagen ger möjlighet för kommunfullmäktige att besluta att det ska tas ut en avgift för kommunens prövning. Den kompletterade lagstiftningen påverkar arbetet med prövning och tillsyn av fristående förskolor i Norrköping, som sker på den centrala delen av utbildningskontoret.

 

Rektorer för förskoleenheter

Från halvårsskiftet 2019 byts titeln förskolechef mot rektor i skollagen. Rektorer för förskolor som anställs efter ikraftträdandet av denna lagändring ska genomgå den statliga rektorsutbildningen.

 

Påverkan på verksamheten i Norrköping bedöms som marginell, eftersom rektorsutbildning till kommunala förskolechefer redan erbjuds här.

Reviderad läroplan för förskolan

Genom revidering av läroplanen från den 1 juli 2019 förstärks förskolans undervisningsuppdrag. Förändringarna gäller bland annat minoritetsspråk, digitalisering, hållbar utveckling samt barns kroppsliga och personliga integritet. För att efterleva läroplanens ambition kring digitalisering kan det medföra behov av kompetensutveckling till personal och en utbyggnad av infrastrukturen.

 

Lärarlegitimation även i fritidshemsverksamhet

Från halvårsskiftet 2019 finns även krav på lärarlegitimation för att få undervisa och ansvara för undervisning på fritidshem. Utbildningskontoret utreder i vilken utsträckning som fritidshemsverksamheten redan idag har legitimerad personal. I fortsättningen blir det en utmaning att kunna rekrytera personal med legitimation.

 

Utreda elevs problematiska frånvaro

Sedan den 1 juli 2018 innehåller skollagen tydligare krav för rektor att utreda orsaker till elevers frånvaro. Anmälan till skolhuvudman ska ske när en utredning om problematisk frånvaro har inletts. En anmälan ska även göras till hemkommunen för de elever som går i en fristående skola eller i en annan kommuns verksamhet men är folkbokförda i Norrköping.

 

Skärpningen har inneburit att kommunala rektorer har fått en utökad utrednings- och dokumentationsbörda, men även förändringar på central nivå. På centrala elevhälsan pågår ett projekt som ska anpassa utbildningskontorets arbetsprocesser till den nya regleringen. En ny rutin för arbete med elevers frånvaro och vägledning kring hur frånvaroutredningar ska genomföras tas fram. Regleringen har även skärpt hemkommunens arbete med skolpliktsbevakning för elever som valt fristående skolor eller för elever som går i andra kommuners skolor. Förändringen ställer krav på både kompetens och resurser.