grundskola

 

Antalet norrköpingsbor i grundskoleålder, 6-15 år, förväntas öka med 2 000 personer de närmaste fem åren och med ytterligare 1 000 personer under nästa femårsperiod.

Förskoleklass och prao obligatoriska

Skolan är beroende av beslut på nationell nivå och för grundskolan innebär det bland annat att förskoleklassen blir obligatorisk från höstterminen 2018 och att två veckor prao blir obligatoriskt i årskurserna 8 och 9. Här innebär inte så mycket för Norrköpings kommun, nästan alla barn i åldersgruppen går i förskoleklass och prao tillhandahålls redan.

Ny timplan, digital kompetens och fler behöriga till gymnasiet

Däremot finns andra beslut som mera påverkar kommunen. Det införs en stadieindelad timplan i grundskolan, man inför digital kompetens i läroplanen och det ska ges mer stöd till nyanlända elever.


Den nya timplanen för grundskolan innebär till exempel att språkval ska ske i årskurserna 6 till 9. Språkval innebär att man antingen läser moderna språk eller att man istället läser modersmål, svenska, engelska eller teckenspråk alternativt får förstärkt undervisning i svenska som andraspråk. I Norrköping har språkvalet hittills skett från årskurs 7. Andra förändringar är att det sker en förskjutning av tid för hemkunskap från högstadiet till mellanstadiet och att det från hösten 2019 ska läggas mer tid på matematik.


Den digitala kompetensen innebär att skolan ska arbeta med digitaliseringsfrågor för att förbereda eleverna för fortsatta studier och arbetsliv och ge dem likvärdiga förutsättningar. Här kommer utbildningsinsatser behöva göras för medarbetare och viss utrustning kan behöva köpas in.


För att fler nyanlända elever i högstadiet ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program föreslår regeringen ändringar i skollagen. Rätten för nyanlända elever att få studiehandledning på sitt modersmål kommer att skärpas. Dessutom ska en individuell studieplan upprättas inom två månader från mottagandet och det ska bli möjligt att anpassa utbildningen efter nyanlända elevers behov och förutsättningar. Det här nya regelverket kommer att öka behovet av behöriga lärare i svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

 

Saknas grundskollärare

Det finns generellt en brist på grundskollärare och grundlärare i fritidshem, det som tidigare kallades fritidspedagoger, eftersom allt för få väljer att utbilda sig till yrkena. Till höstterminen 2018 finns inte tillräckligt många sökande till lärarutbildningarna i Norrköping. Avhoppen från utbildningen är också stora.


Endast legitimerade lärare kan anställas på tillsvidareanställning, så det finns många visstidsanställda inom grundskolan. Det beräknade rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare i grundskolan ligger på omkring 450 per år under perioden 2019-2016. Volymökningen på grund av fler elever i grundskolan hamnar på ungefär 290 under perioden, år 2026 förväntas antalet anställda vara omkring
1 850.

 

Trångt i skolorna

Antalet elever i grundskolan har ökat kraftigt under senare år och grundskolorna är mycket välfyllda, i vissa fall har skolorna fler elever än de är planerade för. Inför höstterminen 2018 finns det bara lediga platser i vissa årskurser i skolor i innerstaden. Det här innebär att man måste hitta tillfälliga lösningar i form av inhyrda lokaler eller paviljonger. Flera skolbyggen pågår och ännu fler är planerade.

 

Fristående skolor

Under de senaste åren har antalet elever inom de fristående skolorna legat på en stabil nivå, 18 procent av eleverna går i fristående grundskola. Men inför kommande år har flera aktörer sökt tillstånd för utökning eller nyetablering, vilket kommer att påverka behovet av kommunala skolplatser.