Antalet elever i grundskoleålder förväntas öka närmaste åren. Det gör att planeringsläget för kommunala grundskolor är ansträngt, särskilt i de områden där det redan finns en brist på lokaler.

1 400 fler till 2028

Antalet elever i grundskolan har stadigt ökat under de senare åren. Enligt prognosen fortsätter denna ökning under prognosperioden fram till 2028, ökningen är särskilt stor under de närmaste åren. Hösten 2028 visar volymskattningen för kommunala grundskolor att det behövs drygt 1 400 fler platser än vad som fanns hösten 2018.

 

Volymskattningen bygger på att andelen elever som väljer att gå i kommunala grundskolor inte förändras över tiden. Totalt sett var det drygt 80 procent av grundskoleeleverna som hösten 2018 gick i Norrköpings kommunala skolor. Men det skiljer sig beroende på elevernas ålder, ju äldre elever desto lägre andel som väljer kommunal grundskola. För förskoleklass var andelen hösten 2018 ungefär 90 procent, medan andelen i årskurs 7-9 var drygt 70 procent.

 

Diagrammet nedan visar en skattning av förändringen av antal elever i Norrköpings kommunala grundskolor fram till år 2028. Staplarna visar förändringen mot året innan och linjen den ackumulerade förändringen fram till år 2028, jämfört med antalet elever i Norrköpings kommunala grundskolor hösten 2018. Antalet elever i kommunala grundskolor var hösten 2018 13 922 personer.

Diagram som visar volymskattning elever i kommunala grundskolor 2019-2028

Källa: Norrköpings kommun, skattningen bygger på definitiv befolkningsprognos 2019

Grundskolorna är välfyllda

Det är generellt välfyllt i Norrköpings kommunala skolor och det har påbörjats en kapacitetsutredning för att kunna bedöma om lokalerna nyttjas på ett effektivt sätt eller inte.

 

Kapacitetsmått behöver väga in både lokal- och verksamhetskapacitet. Lokalkapacitet avser den fysiska kapaciteten i form av exempelvis ventilation. Verksamhetskapacitet avser andra typer av mer mjuka värden som spelar roll i undervisningssituationen, till exempel lokalanpassningar för elever som har behov av lugna rum. Kapacitetsmåtten behöver väga in olika perspektiv och behov.

 

Svårt planeringsläge i vissa områden

Analyser görs områdesvis för planering av utbyggnad, nybyggnation eller minskning av grundskolorna. Detta för att på bästa sätt nyttja de lokaler som redan finns. I dagsläget är det framförallt i centrum och Smedby och Brånnestad som det saknas skollokaler.

 

I centrala Norrköping, som här definieras som innanför promenaderna samt stadsdelarna i anslutning till promenaderna, råder det stor brist på kommunala skollokaler för grundskolan. Prognosen visar att befolkningsökningen i centrum är kraftig för elever i grundskoleåldrar. Det ska beaktas att de centrala skolorna redan idag saknar elevplatser för de boende i centrala staden.

 

I Smedby och Brånnestad planeras det för en nybyggnation av Smedbyskolan, tvåparallellig från förskoleklass till årskurs 6. Vidare finns färdig detaljplan och avsatta investeringsmedel för ytterligare en skola i området. Behovet bedöms dock vara sammanlagt sex paralleller i årskurserna från förskoleklass till årskurs 6. Befintliga skolor tillsammans med planerade skolor bedöms inte vara tillräckliga för att täcka behovet. Dessutom är tidsaspekten viktig, det vill säga att kommunen ligger sent i sin planering i förhållande till när behovet beräknas uppstå.