Antalet barn i förskolan ökar och det finns mål om att barngruppernas storlek ska minska. Skollagen ställer krav på legitimation för förskollärare och det är det brist på utbildade förskollärare. Det här är frågor som måste hanteras i förskolans utveckling.

 

illustration elever och pedagog framför förskola

Behov av fler förskoleplatser

Med utgångspunkt från befolkningsprognosen görs volymskattningar för förskoleverksamheten fem år framåt i tiden. Volymskattningen tar även hänsyn till nyttjandegraden, det vill säga i vilken mån som föräldrar väljer att ha sina barn i förskolan. Beräkningen visar att det kommer att behövas ytterligare 570 platser i förskolan fram till år 2021.

 

Volymskattning förskola 2017-2021

Källa: Norrköpings kommun, kommunstyrelsens kontor och utbildningskontoret

Det har tidigare varit stor skillnad i nyttjandegrad mellan höst och vår. Den stora ökningen har kommit under våren. Nu kan man se att nyttjandegraden ökar redan under hösten. Det kan bero på att tillgången på platser har varit begränsad och att man inte har fått plats på önskad förskola. Då har man väntat med att placera sina barn till hösten, då det frigörs många platser genom att sexåringarna går över till förskoleklass.


Det behöver finnas en beredskap att ta emot nyanlända barn med kort varsel. Till förskolan kom 137 barn år 2015 och 45 barn år 2016. Det är mycket svårt att bedöma hur många nyanlända barn som kan komma i framtiden.


Det finns ett uttalat mål om att minska antalet barn i barngrupperna i förskolan, särskilt för de yngsta barnen. Samtidigt blir det fler barn i förskolan och de båda faktorerna ger en ansträngd situation både när det gäller tillgång till lokaler och till medarbetare med rätt kompetens.


Brist på förskollärare

Skollagen ställer numera krav på att förskollärare ska ha legitimation för att kunna bli tillsvidareanställda. Det innebär att det är viktigt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och att erbjuda kompetensutveckling till redan befintlig personal. Exempelvis studerar 41 barnskötare till förskollärare under perioden 2015-2019. De läser med 80 procent bibehållen lön.


Volymökningen i förskolan innebär att det behövs fler medarbetare. Dessutom sker en del pensionsavgångar, vilket också påverkar rekryteringsbehovet. Men den största påverkan har personalomsättningen. Fram till år 2025 förväntas utbildningskontoret totalt genomföra ungefär 1 700 rekryteringstillfällen av förskollärare och 2 300 av barnskötare.


Av de många rekryteringstillfällena av barnskötare är endast 700 till tillsvidareanställningar. Det beror på att många barnskötare anställs tillfälligt på vakanta tjänster, där verksamheten försöker rekrytera behörig förskollärare. Skälet till det är att det är brist på legitimerade förskollärare.

 

Fristående förskolor

Det finns 30 fristående förskolor i Norrköping med 974 platser. I april 2017 fanns 873 barn inskrivna på dessa platser, vilket utgör 12 procent av den totala förskoleverksamheten. En förskola har ansökt om utökning av antalet platser under 2017.


Det finns även två ansökningar om att starta pedagogisk omsorg i enskild regi under 2017. Tidigare kallades det familjedaghem, men det begreppet har ersatts av pedagogisk omsorg i skollagen. För närvarande bedrivs all pedagogisk omsorg i kommunal regi med ett 80-tal platser.