Undersökningar av värderingar i Sverige visar att individens oberoende är viktigt och vi har inte så stor respekt för traditionella hierarkier. Individualiseringen gör att vi möter krävande invånare som hävdar sin rätt och vi behöver utveckla förmågan att hantera mer olika förväntningar från invånarna.

 

Illustration Norrköpings kommuns logotyp och personer med pilar

Värderingar och individualisering

Under hösten 2016 och våren 2017 deltog totalt 4 188 av kommunens medarbetare i aktiviteten Framtidens Norrköping på C. De fick se en visning i domen i Visualiseringscenter C om Norrköpings framtid och vara delaktiga i en workshop. Där fick de diskutera och svara på hur viktiga olika framtidsområden är för deras verksamhet och vilka konsekvenser det kan få för den. Inom området ”värderingar och individualisering” var det många som tyckte att konsekvensen ”hantera individuella krav från invånare” var viktig.

Individens behov i centrum

Inom vård- och omsorgskontoret inför man ett nytt arbetssätt som kallas ”individens behov i centrum”, IBIC. IBIC är ett stöd för ett behovsinriktat arbetssätt som utgår från de individuella kraven och behoven och som ska medföra en systematik för en mer likvärdig behandling.


Samtidigt som man börjar arbeta med det nya arbetssättet inför man ett gemensamt språk med definierade klassifikationer, som är ett internationellt redskap för att bedöma en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.


Det gemensamma språket ska användas av myndighetsutövningen, det vill säga de som gör biståndsbedömningar, och av kommunala och privata utförare. Språket används för dokumentation och samarbete över professionsgränserna. Det gör också att det går att skapa en mer strukturerad dokumentation som ger möjlighet att samla in lokal och nationell statistik och att lättare kunna följa verksamheten.