Förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare är avgörande för att kommunen även i framtiden ska lyckas med det kommunala uppdraget. För att klara utmaningen behöver insatser ske inom flera strategiska områden.

Nytänkande och nya lösningar kommer att behövas

Att klara kompetensförsörjningen, nu och framöver, är en av de allra viktigaste frågorna och utmaningarna för kommunen. För att möta utmaningarna behöver kommunen utveckla arbetet inom flera strategiska områden. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att finna och implementera nya lösningar och att fokusera på det hållbara arbetslivet.

 

Redan idag är det brist på den kompetens kommunen efterfrågar och prognosen säger att rekryteringsläget blir ännu svårare i framtiden. Även det ekonomiska utrymmet sätter begränsningar för hur många som kan anställas.

 

För att klara utmaningen behövs nytänkande med nya lösningar samtidigt som synen på kompetensförsörjning behöver breddas. Där det är möjligt kommer kommunen behöva digitalisera processerna kring kompetensförsörjningen. Att avlasta yrkesroller där specifik utbildning krävs eller att kommunen själv utbildar och rekryterar utifrån medarbetares potential är andra tillvägagångssätt. Utvecklingen ska dessutom ske utan att kvaliteten på stöd och service till kommuninvånarna minskar.

Strategiska insatser behövs i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare

För att klara kompetensförsörjningen kommer ett antal strategiska insatser bli särskilt viktiga. Det handlar bland annat om lönebildning, flexibilitet i arbets- och anställningsvillkor och att skapa arbetsplatser där medarbetare trivs och kan utvecklas. Fördelen att kommunens kärnverksamhet erbjuder värden som många medarbetare eftersträvar och värdesätter är något organisationen ska ta tillvara på.


Att stärka och utveckla arbetsgivarvarumärket kommer också vara en viktig del. Ett starkt arbetsgivarvarumärke skapar bättre förutsättningar att attrahera medarbetare med rätt kompetens. Ett starkt arbetsgivarvarumärke ökar också förmågan att behålla nuvarande medarbetare och få dem att vilja utvecklas och bidra till att uppnå verksamhetsmålen.


En annan framgångsfaktor är att stärka ledarskapet för kommunens chefer och se till att cheferna ges goda villkor och förutsättningar med stödfunktioner och ett rimligt antal medarbetare att ansvara för. Tillitsbaserad styrning och ledning kommer framåt påverka ledarskapet i kommunen men också den övergripande styrningen.


Rekryteringsutmaningarna delas av många andra kommuner i landet. Konkurrens i rekryteringen finns därmed med andra kommuner, men också med regioner, statliga verk och privata aktörer som har samma kompetensbehov.

Tillvarata teknikens möjligheter

Pandemin förde med sig värdefulla erfarenheter och kunskap som kommunens organisation på många sätt tagit tillvara på. Det lösningsfokuserade arbetssätt som präglade arbetet under pandemin behövs även framåt. Genom att ta tillvara på de möjligheter teknik och digitalisering för med sig stärks arbetsgivarens förutsättningar att möta förväntningar och behov hos presumtiva framtida medarbetare men också för att behålla nuvarande medarbetare.


Hybridarbetsplatser där det passar verksamhetens förutsättningar är en väg framåt. Det kommer bli viktigt att fortsätta utforska hybridarbetsplatsens möjligheter och ha ett prövande arbetssätt. Hybridarbete kan bidra till flexibla lösningar för medarbetarna och det kan bli lättare att rekrytera från ett större geografiskt område.


Tekniska lösningar och anpassning av arbetsuppgifter kan även möjliggöra för fler människor att vara yrkesverksamma några år längre. Att ta tillvara på erfarna medarbetares kompetens och vilja att arbeta längre i kommunens organisation är något som bör främjas.

 

Arbetsmiljöarbetet är en viktig pusselbit

Minskad sjukfrånvaro är positivt av flera anledningar. Det hälsofrämjande arbete som stärker och bibehåller det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos kommunens medarbetare har en viktig framtida funktion. Även medarbetarens möjligheter till påverkan i den egna verksamhetens utförande är en framtidsfråga. Under de närmsta åren kommer kommunen ha fokus på att genomföra åtgärder som stärker och ökar medarbetarnas möjligheter till påverkan.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Förändringarna som beskrivs ovan får konsekvenser för Norrköpings kommun både på kort och på lång sikt.

 

På kort sikt

  • Genom att fokusera på kompetensförsörjningsfrågan, tänka nytt och ta tillvara på de möjligheter som finns ökar kommunens möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

På lång sikt

  • Om kommunen inte till fullo lyckas med kompetensförsörjningsfrågan får det konsekvenser för kommunens möjligheter att på lång sikt klara det kommunala uppdraget.