Brottslighet och kriminalitet är en hämmande faktor för företagens utveckling, bland annat medför det ökade kostnader för skydds- och säkerhetsarbete. Många företag saknar också kompetens för att hantera de dataintrång som ökat i antal de senaste åren.

Kriminalitet innebär ökade kostnader för företag

Kriminalitet är en allvarlig utmaning som också medför olika former av kostnader för företagen. Dels direkta kostnader på grund av exempelvis inbrott, stölder, utpressning och vandalism, dels kostnader för säkerhetslösningar som till exempel köp av säkerhetsdörrar, säkerhetstjänster samt den egna tid som medarbetarna spenderar på att skapa säkerhet.


Totalt i Sverige uppgår den beräknade kostnaden för näringslivet för kriminalitet och säkerhet till 92 miljarder kronor årligen enligt Småföretagarna riksförbund. För Östergötland är siffran 3,4 miljarder. I diagrammet visas fördelningen mellan Småföretag, medelstora företag och storföretag.

diagram

Många av kriminalitetens effekter på näringslivet är indirekta. Till exempel leder kriminalitet till minskad drivkraft att satsa på företagande, skapar risk och osäkerhet för företagen och hämmar expansion och innovation. Var sjätte småföretagare ser kriminalitet och den svarta ekonomin som det främsta hindret i företagandet. Konkurrensen från den svarta ekonomin är relativt sett ett mindre problem för storföretagen och de medelstora företagen, men ett stort problem för småföretagen.


Kriminell illegal affärsverksamhet drivs ofta i direkt konkurrens med småföretagen, till exempel i form av restauranger, frisörsalonger och byggverksamheter.

 

Kompetens saknas för att skydda mot dataintrång

Även dataintrång av olika slag ökar och bland småföretagare är kunskapen om hur verksamheten skyddas liten. Enligt en undersökning från If skadeförsökring saknar tre av tio småföretagare kompetens att upptäcka om de drabbats av intrång eller it-bedrägeri. Dessutom är kunskapen låg om hur företag ska agera vid ett misstänkt intrång. 25 procent svarar att de inte tror att de vet hur ska agera vid ett dataintrång eller it-bedrägeri. Bara 45 procent har backup på innehållet i sina datorer. Endast 18 procent av företagarna har kompetens att upptäcka om de drabbats av dataintrång. Småföretagare behöver få större kunskaper kring de hur de skapar en säker it-miljö.


Norrköpings företag påverkas negativt

Resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsklimat 2021” visar att

Norrköpings kommun hamnar på plats 276 av 290 i rankingen av frågan i vilken

utsträckning företaget påverkas negativt av brottslighet/otrygghet i kommunen.

 

Den trygghetsundersökning som gjorts av Tryggare Sverige för Norrköping visar att:

  • 59 procent av företagen i någon utsträckning har oroat sig för att utsättas för brott eller ordningsstörningar under det senaste året.
  • 38 procent av företagen har under det senaste året utsatts för något eller några brott.
  • 8 procent av företagen uppger att de, under det senaste året övervägt att flytta eller lägga ned delar av eller hela företaget till följd av oro eller utsatthet för brott.

Norrköpings kommun har förstärkt sitt trygghetsskapande arbete i samarbete med lokalpolis, fastighetsägare och näringslivsorganisationer.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

En ökande kriminalitet i samhället innebär risker för kommunens näringsliv.

  • Risk för att företag flyttar eller lägger ner sin verksamhet.
  • Företagens innovation- och expansionstakt hämmas.

Trygghetsskapande arbete i samverkan med andra aktörer blir fortsatt viktigt för kommunen.