Förmågan att i framtiden attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare är avgörande för att möta framtidens komptensförsörjningsutmaningar inom den kommunala sektorn.

Befolkningsökning och kompetensförsörjning

Norrköping växer och behovet av kommunens tjänster ökar. Framförallt ökar andelen äldre norrköpingsbor, vilket i sin tur leder till ett ökat behov av vård och omsorg. Inom utbildningssektorn finns ett stort behov av legitimerade pedagoger. Förutom att nya medarbetare behövs när verksamheterna växer behöver också nya medarbetare ersätta de som byter arbetsgivare eller går i pension.

Komptensutmaningar inom utbildningssektorn

För att hålla hög kvalitet på undervisningen och för ökad måluppfyllelse är det viktigt att undervisningen planeras och genomförs av kompetenta och behöriga lärare. Under de kommande åren kommer det att finnas ett ökat behov av lärare. Skolverkets bedömning är att lärarutbildningen inte kommer att kunna möta det behov av behöriga lärare som idag finns. För att möta komptensutmaningen behövs alternativa och flexibla vägar in i läraryrket där personer med olika bakgrund och erfarenheter bereds plats för kompletterande pedagogiska utbildningar.


Utmaningarna ställer krav på det strategiska arbetet för att säkra kompetensförsörjningen, öka kompetensen hos befintlig personal samt se över och omdefiniera traditionella organisationer och roller. Verksamhetens organisation behöver ge pedagogerna förutsättningar att ägna sig åt sitt specifika uppdrag: planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Flera professioner som till exempel lärarassistenter, socionomer och beteendevetare kan därför komma att behöva introduceras i förskola och skola med anpassade arbetsuppgifter.

 

Komptensutmaningar inom vård- och omsorgssektorn

Behoven av vård och omsorg ökar när folkmängden ökar, det gäller särskilt för de äldre åldersgrupperna. Samtidigt finns det utmaningar i den kommunala ekonomin vilket ställer krav på besparingar och effektiviseringar.


Inom den kommunala vården och omsorgen är personalrörligheten stor och det är brist på kvalificerad arbetskraft. Tillgången på kvalificerade arbetskraft förväntas vara låg de kommande åren. Till exempel beräknas tillgången på utbildade undersköterskor i Östergötland minska med cirka 10 procent samtidigt som efterfrågan ökar med cirka 25 procent. Utöver detta kommer undersköterska bli en skyddad yrkestitel från och med 1 juli 2023. Det innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska.


Andelen äldre personer med omfattande och avancerade behov av vård och omsorg i hemmet kommer att öka i och med övergången till Nära vård. Det kräver en djupare och bredare vårdkompetens hos medarbetare, där specialistundersköterskor inom områden som demens, avancerad vård i hemmet och palliativ vård kommer att spela en viktig roll i att möta behov och efterfrågan hos brukare.


I framtiden kommer andelen medarbetar som har ett annat modersmål än svenska att öka inom vård- och omsorgssektorn. Insatser kommer behövas för att höja språkkompetensen bland medarbetare.

 

Komptensutmaningar inom individ- och familjeomsorg

Det finns också utmaningar med kompetensförsörjning inom kommunens arbete med individ- och familjeomsorg. Det är svårt att rekrytera och behålla medarbetare och personalomsättningen är relativt hög. Utvecklingen beror delvis på att arbetsmarknaden är god för de yrkesgrupper som är centrala i arbetet med individ- och familjeomsorg. Arbetsförmedlingens prognoser tyder på att det kommer att vara en fortsatt god arbetsmarknad även de närmaste åren för socialsekreterare, behandlingsassistenter och socialpedagoger.

 

Komptensutmaningar inom överförmyndarenheten

Överförmyndarenhetens verksamhet består av både rekrytering och utbildning av ställföreträdare men även komplicerade juridiska utredningar som kräver specialistkunskaper inom lagstiftningens område. Därutöver tillkommer tillsynsuppdraget i redan anordnade ärenden som i sin tur både kräver hög kompetens inom juridik och ekonomi, hög specialiserad kunskap inom samhällets strukturer och en bred analytisk förmåga.

 

Sårbarheten inom enheten är stor då enheten är liten och specialistkunskaperna finns på individnivå. Personalomsättningen har ökat under de senare åren och rekrytering av rätt kompetens blir svårare då erfarna jurister och ekonomer har en god arbetsmarknad och löneanspråken anses för höga. Upplärning tar mycket tid och resurser och det är sårbart då nya väljer att snabbt gå vidare i karriären.

Komptensutmaningar för vissa specialistyrken

I Norrköpings kommun råder det även brist på kompetens inom vissa specialistyrken. En utveckling som förväntas öka och påskyndas i och med digitaliseringen och teknisk utveckling. Några exempel på specialistyrken där det redan idag finns utmaningar med att rekrytera och behålla personal är:

  • Jurister
  • Ekonomer
  • Programmerare
  • Webbutvecklare

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Norrköpings kommun delar komptensförsörjningsutmaningarna med många andra kommuner i landet. Arbetet med att attrahera och behålla medarbetare sker i konkurrans med andra kommuner, men även med regionen och andra privata utförare. För att möta framtidens kompetens försörjningsutmaningar behöver Norrköpings kommun:

  • Arbeta strategiskt och brett med kompetensförsörjning
  • Hitta nya och innovativa arbetssätt

Ett misslyckat arbete med kompetensförsörjning skulle kunna ge stora negativa konsekvenser för Norrköpings kommun på sikt. Om vi inte lyckas i arbetet med kompetensförsörjning skulle våra tjänsters kvalité kunna påverkas och därmed kvalitén på välfärden för norrköpingsborna.