Under 2020 minskade antalet norrköpingsbor som går till jobbet varje dag. Även antalet jobb i kommunen minskade. Mycket tyder på att det är en effekt av coronapandemin som drabbade både brascher och enskilda företag.

Norrköpingsbor i arbete minskade till följd av pandemin

År 2020 förvärvsarbetade 67 350 av Norrköpings invånare mellan 16 och 74 år. Det var en minskning med 730 personer i jämförelse med året innan. Coronapandemin och dess konsekvenser för arbetsmarknaden bedöms vara huvudorsaken till minskningen. Nya uppgifter för år 2021 blir tillgängliga i slutet av 2022.


Av de 67 350 förvärvsarbetande var det 32 480 kvinnor, 48,2 procent, och 34 870 män, 51,8 procent. Minskningen av antalet förvärvsarbetande mellan 2019 och 2020 på 730 personer var till största delen män, -550 stycken.


Uppgifter för åren 2000 - 2020 visas i diagrammet nedan År 2009 var det en nedgång i antalet förvärvsarbetande i samband med finanskrisen 2008. Antalet förvärvsarbetande har sedan dess ökat varje år fram till 2019. År 2020 minskade alltså antalet, förmodligen till stor del som en till följd av Coronapandemin inverkan på arbetsmarknaden.

Förvärvsarbetande Norrköpingsbor 2005-2020, per kön

Arbetstillfällen i Norrköping minskade till följd av pandemin

Antalet arbetstillfällen inom kommunens geografiska gräns har också minskat till följd av pandemin. Diagrammet nedan visar antal arbetstillfällen sedan år 1985. Under 1990- talets början minskade antalet arbetstillfällen kraftigt i samband med en kraftig lågkonjunktur och inte förrän 2017 var antalet tillbaka på samma nivå som innan denna minskning. Antalet arbetstillfällen har ökat varje år sedan 2010, efter en nedgång i samband med finanskrisen 2009, fram till och med 2019. Under år 2020 minskade antalet arbetstillfällen med 690 stycken, från 68 990 till 68 300 arbetstillfällen.

Arbetstillfällen i Norrköping, år 1985-2020

Vissa branscher drabbades extra hårt av pandemin

Av de 68 300 arbetstillfällena i Norrköping år 2020 fanns de flesta inom branschen Vård och omsorg, 11 210 arbetstillfällen. Därefter följde Företagstjänster samt Handel.

 

Som tidigare har nämnts minskade antalet arbetstillfällen i Norrköping mellan år 2019 och 2020 med 690 stycken. Minskningen drabbade fler branscher men några hade en positiv utveckling mellan åren även om det inte rörde sig om så många arbetstillfällen.

 

Branscher som ökade antalet arbetstillfällen var bland annat Transport och magasinering (+60), Tillverkning och utvinning (+40) och Fastighetsverksamhet (+30). Branscher med minskat antal arbetstillfällen var bland annat Byggverksamhet (-280), Hotell- och restaurangverksamhet (-190) och Offentlig förvaltning och försvar (-150).

Fördelning av arbetstillfällen år 2020