En ökad individualisering i samhället påverkar även medarbetarnas syn på sin anställning i kommunen. Det finns större skillnader i hur medarbetare attraheras av olika arbets- och anställningsvillkor. En ökad mångfald och variationer i värderingar är berikande, men kan också vara en utmaning att hantera som arbetsgivare.

illustration silhuett av en person med pratbubbla med hjärtan

Arbets- och anställningsvillkor utifrån ökad individualisering

För att lyckas attrahera och behålla medarbetare även i framtiden måste kommunen hela tiden fortsätta att utveckla sin attraktivitet som arbetsgivare. Det finns en ökad individualisering i hur medarbetare attraheras av olika arbets- och anställningsvillkor. Det är inte enbart en attraktiv lönestruktur som är utgångspunkten i konkurrensen om arbetskraft eller hur man upplever kommunen som arbetsgivare.


I framtiden behövs en ökad flexibilitet i den organisatoriska strukturen för att möta enskilda medarbetares behov. Utifrån tekniska möjligheter kan arbetstidsfrågor och en fysisk flexibilitet utvecklas ytterligare inom flera verksamheter och yrkesgrupper. Den här utvecklingen måste balanseras mot ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö och möjligheten att delta i ett sammanhang som krävs för helhetsförståelsen av uppdraget. Arbetsmiljöfrågorna har även fortsättningsvis ett stort fokus.


Den ökade individualiseringen ställer högre krav på att kommunens chefer ska kunna tillgodose enskilda medarbetares olika behov. Möjligheten att utöva ett hållbart ledarskap behöver utvecklas. Som chef behöver man få organisatoriska förutsättningar, som till exempel tydliga uppdrag och tillgång till stödresurser, när kraven på ökad effektivitet, snabba förändringar och yttre krav från omvärlden blir allt mer påtagliga.

Mångfald och variationer i värderingar

Olikheter utifrån kultur, genus och åldersgrupper men också variationer i normer, synsätt och värderingar påverkar kommunens verksamheter utifrån fler perspektiv. Dels handlar det om brukarens eller besökarens olika behov utifrån olikheter och variationer och dels om medarbetarperspektivet.


I framtiden kommer fler medarbetare att arbeta tillsammans i ett sammanhang där det finns större olikheter. Det berikar våra verksamheter och gör att vi bättre klarar av att möta brukarnas olika behov. Samtidigt innebär det en utmaning som arbetsgivare, där man vill utgå från en gemensam värdegrund och syn på medarbetarskap och ledarskap.


Det behövs mer kunskap och en ökad medvetenhet om hur man kan hantera en tillvaro som präglas av mångfald och oliktänkande. Hur kan man hantera krockar och dilemman som kan uppstå och hur kan vi bättre hantera olikheter? Kommunens alla medarbetare är berörda och chefernas roll är viktig i den här arbetsmiljöfrågan.


Utöver bemötande- och värderingsfrågor kan mångfalden även ge ett ökat behov av flexibla och anpassade arbetsvillkor, till exempel möjligheten att disponera valfria helgdagar.