Distansarbete har blivit allt vanligare i dagens arbetsliv. Med teknologiska framsteg som möjliggör kommunikation och samarbete på distans har platsens betydelse för arbetlivet förändrats.

Platsens betydelse för arbetsliv och fritid

Platsen där man arbetar har alltid varit en viktig faktor för arbetslivet. Att ha en fast plats att gå till har varit en symbol för struktur och stabilitet i arbetet. Men med distansarbete har denna symbolik ändrats. Platsen där man utför sitt arbete har nu blivit mindre viktig, och istället har fokus flyttats till arbetets utförande och resultat.

 

Platsens betydelse för arbetlivet påverkar i sin tur människors plats för boende och fritid. Distansarbete ger människor möjlighet att välja var de vill arbeta ifrån, vilket kan öka deras produktivitet och livskvalitet. Gränsen mellan arbetsliv och fritidsliv är inte lika skarp som tidigare. Det ger också arbetsgivare möjlighet att anställa personer från ett större geografiskt område.

Distansarbete påverkar människors flyttmönster

Den inrikes in- och utflyttningen har ökat de senaste tre åren. En trolig orsak till detta kan vara att möjligheten att arbeta på distans har gjort det lättare att flytta mellan kommuner i Sverige. Diagrammet nedan visar inrikes flyttningar till och från Norrköping under åren 1990-2022 där vi kan se att från år 2020 så ökade den inrikes in- och utflyttningen ganska markant och har sedan legat på en hög nivå jämfört med åren innan. Det lodräta strecket går vid år 2019, så till höger om strecket ser vi de senaste tre årens utveckling.

diagram

Utmaningar med distansarbete

Samtidigt kan distansarbete också innebära vissa utmaningar. Att arbeta från avlägsna platser kan göra det svårt att bygga relationer med kollegor och skapa en sammanhängande arbetskultur. Det ställer nya krav på ledarskap och medarbetarskap.


Distansarbete kan också leda till en ökad känsla av ensamhet och isolering hos anställda, vilket blev tydligt under coronapandemin då samhällets restriktioner tvingade många arbetsgrupper att jobba hemifrån.


Slutligen är det viktigt att komma ihåg att trenden om ökat distansarbete påverkar vissa yrkesgrupper i mycket högre grad än andra. På lång sikt skulle detta även kunna leda till en mer uppdelad arbetsmarknad där platsen har större betydelse för de yrkesgrupper som jobbar i yrken där det är svårare att arbeta på distans, till exempel personal inom förskola eller vård- och omsorg.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

Utvecklingen påverkar Norrköpings kommun som arbetsgivare på flera sätt.

 

En positiv konsekvens i framtiden skulle kunna vara att det finns möjligheter att rekrytera medarbete från ett större geografiskt område vilket möjliggör för fler sökanden till av lediga jobb.

 

En annan konsekvens i framtiden kommer vara att skapa förutsättningar för att leda och samarbeta på distans. Det kan innebära både digitala möjligheter och kompetensutveckling inom till exempel digitalt ledarskap.