Svensk välfärd står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar väntas leda till svårigheter att klara såväl finansiering som kompetensförsörjning inom kommunsektorn. Det är därför nödvändigt att hitta nya och effektivare arbetssätt. En breddad syn på arbetet med kompetensförsörjning är ett sätt att möta utmaningarna.

Kompetensbrist och komptensglapp

Arbetslösheten i Norrköping är högre än snittet i riket. Samtidigt har Norrköpings kommun utmaningar att i tillräckligt stor omfattning rekrytera medarbetare till flera av kommunens yrken. De som står utanför arbetsmarknaden har inte den kompetens som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden. Det gäller både bland kommunens stora yrkesgrupper, så som lärare och vårdpersonal, men också bland flera specialstyrkan. Exempelvis gör stadens snabba utveckling med pågående och kommande byggprojekt att många nya medarbetare med koppling till samhällsbyggnadsprocessen behövs.

 

För att möta utmaningarna med kompetensbrist och kompetensglapp behöver vi bredda synen på vad arbetet med kompetensförsörjning innebär. Norrköpings kommun utgår från Sveriges Kommuner och Regioners nio strategier inom områdena Attraktiv arbetsgivare, Nya lösningar och Hållbart arbetliv i arbetet med kompetensförsörjning.

Heltid är en del av lösningen

Att så många som möjligt i Norrköpings kommun arbetar heltid är en viktig framtidsfråga. Hos Norrköpings kommun ska det vara självklart att alla, som inte på eget initiativ väljer att arbeta mindre, arbetar heltid. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som det kan leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet. Att alla som vill arbeta heltid kan göra det ökar möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare.

 

Friska medarbetare behövs för att klara utmaningarna

Hälsofrämjande arbete som stärker och bibehåller det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos organisationens medarbetare kommer att vara ett viktigt fokus framåt. En sänkt sjukfrånvaro är inte bara en del i att klara kompetensförsörjningen. Det är också nödvändigt eftersom sjukfrånvaro innebär stora kostnader, kompetensförluster, kvalitetsbrister i verksamheterna och sänkt livskvalitet för de som drabbas av sjukdom.

 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke av viktigt i arbetet med komptensförsörjning

Alla arbetsgivare har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig de vill eller inte. Varumärket utgörs av omgivningens bild av hur det är att arbeta hos en viss arbetsgivare. Ett starkt arbetsgivarvarumärke skapar bättre förutsättningar att attrahera rätt medarbetare med rätt kompetens, men också förmågan att behålla nuvarande medarbetare och få dem att vilja utvecklas och bidra till att uppnå verksamhetsmålen. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är följaktligen mycket viktigt för framtidens kompetensförsörjning.

 

Arbetet med strategisk lönebildning är viktigt för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner, vilket i sin tur är en central del av arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Dessutom är flexibilitet i arbets- och anställningsvillkor en viktig del av arbetsgivarvarumärket.

Stora krav på chefsuppdraget

Att leda kommunens olika verksamheter ställer stora krav på chefskapet. Chefen måste kunna hantera många krav och förväntningar, ibland motstridiga sådana. Rollen kräver en mycket god förmåga att samverka med enskilda, grupper, samarbetspartner och allmänheten. En av de viktigaste chefsuppgifterna är att ge förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt. För att göra detta fordras att chefen ser alla sina medarbetare, är tydlig med vad som ska uppnås samt uppmuntrar till delaktighet och inflytande så att varje medarbetare kan ta ansvar och agera självständigt. För att möjliggöra för chefer att klara sitt viktiga och mångfacetterade uppdrag måste de ges rimliga villkor och förutsättningar. Väl fungerande stödfunktioner och ett rimligt antal medarbetare att ansvara för är några exempel på hur rimliga förutsättningar skapas.

 

Förutsättningar skapas genom tillitsbaserad styrning och ledning

Norrköpings kommuns arbete med tillitsbaserad styrning och ledning kommer påverka den framtida chef- och ledarskapet. Genom fokus på att bygga en kultur som främjar det tillitsbaserade chef- och ledarskapet skapas förutsättningarna för medarbetarna att påverka och använda sin kunskap och kompetens fullt ut. Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning påverkar också kommunens övergripande styrning. I en fortsatt utveckling stärks handlingsutrymmet för professionerna och tydlighet skapas kring sammanhanget och uppdraget.


Att medarbetarna ser och förstår sin del i helheten och hur de tillsammans med kollegor från alla verksamheter skapar värde genom god service för kommuninvånarna. Genom dialogbaserade möten utvecklas arbetsgruppers förmåga och färdigheter att lära av varandra, ta stöd i varandra och tillsammans ta ansvar för det gemensamma uppdraget.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Norrköpings kommun delar komptensförsörjningsutmaningarna med många andra kommuner i landet. Arbetet med att attrahera och behålla medarbetare sker i konkurrans med andra kommuner, men även med regionen och andra privata utförare. För att möta framtidens kompetens försörjningsutmaningar behöver Norrköpings kommun:

  • Arbeta strategiskt och brett med kompetensförsörjning
  • Hitta nya och innovativa arbetssätt

Ett misslyckat arbete med kompetensförsörjning skulle kunna ge stora negativa konsekvenser för Norrköpings kommun på sikt. Om vi inte lyckas i arbetet med kompetensförsörjning skulle våra tjänsters kvalitet kunna påverkas och därmed kvaliteten på välfärden för norrköpingsborna.