Det finns flera tecken på att utvecklingen inom besöksnäring, kreativa näringar och spelbranschen går åt rätt håll just nu. Men en gemensam nämnare är att branscherna brottas med kompetensförsörjningsproblem.

Rekordår för besöksnäringen

Preliminär statistik för år 2022 från Statistiska Centralbyrån visar att antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ökar i Norrköping. Totalt genomfördes 586 171 övernattningar under året, vilket innebär ett rekordår och en ökning av antalet gästnätter på 6,7 procent i jämförelse med år 2019, som är det tidigare rekordåret. Cirka 90 procent av gästnätterna är svenska och 10 procent utländska.


Besöksnäringen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Corona-pandemins effekter på besöksnäringen har nu klingat av, men i stället är det det tuffa ekonomiska läget, den höga inflationen och kriget i Ukraina som gör det svårt att förutspå framtiden.


Den så kallade hemestertrenden fortsätter även efter pandemin. Svenskarnas intresse för semesterupplevelser i Sverige ligger fortfarande högre än före pandemin och den svenska turistnäringen förutspås växa i jämförelse med 2022. Utbudet av nya resmål och upplevelser i Sverige ökar konstant. Dock är kompetensbristen en fortsatt utmaning för besöksnäringen.


En målgruppsundersökning som Visit Sweden gjort visar att nästan en miljon svenskar i åldern 57-70 år vill resa och upptäcka Sverige även under lågsäsong. Det är en attraktiv målgrupp som är köpstark, uppskattar utbudet i Sverige, gärna väljer lokala produkter och betalar för kvalité. Genom att rikta sig mot nya resenärer i den åldrarna 57-70 år borde en säsongsförlängning vara möjlig.


Norrköping har goda förutsättningar att dra nytta av den fortsatta hemestertrenden och har ett konkurrenskraftigt utbud. På lång sikt bedöms besöksnäringen både i Sverige och i Norrköping fortsatt vara en bransch i stark tillväxt.

Kulturella kreativa branscher (KKB) växer

En tiondel av Sveriges alla företag finns i de kulturella och kreativa branscherna, och de sysselsätter cirka 190 000 personer. Den kreativa sektorn är ett utpekat prioriterat område nationellt och här sticker Norrköping ut positivt med goda förutsättningar. En ny kartläggning inklusive analys genomförs 2023 för att utveckla de kreativa branscherna på ett effektivt sätt lokalt.


Region Östergötland ser också över branschutvecklingen i samband med sin nya kulturplan, men också inom ramen för näringslivsutvecklingen och en utredning inför eventuell samverkan för en regional filmfond pågår.


I Norrköpings kommun är kompetensbristen inom filmbranschen och eventbranschen ett hinder för den fortsatta tillväxten. För att överbrygga det arbetar kommunen på flera sätt, bland annat genom kompetensutbyte med andra länder och satsning på feriearbeten med film och musik. Musik och entreprenörskap på Marieborgs folkhögskola fortsätter också att utvecklas och yrkeshögskoleutbildningar inom film och spel är en prioritet att etablera lokalt.


Under pandemin klarade sig KKB i Norrköpings kommun förhållandevis bra i nationell jämförelse, men flera scener står fortfarande tomma. Louis De Geer konsert och kongress planerar att starta ett omfattande arbete under året för att återskapa publikunderlaget.


Det kommunala bolaget Norrköpings Science Park har identifierat den kreativa sektorn som en viktig förutsättning för den fortsatta näringslivsutvecklingen inom innovationsklustret.


Spelbranschen i Östergötland ökar

Sverige som land är ledande när det gäller spelutveckling internationellt och branschen bidrar även till teknikutveckling i olika former. Allt fler funktioner som används i spelindustrin når nya marknader som till exempel stadsplanering, digitala upplevelser och digitala analyser. Idag har svenska spelbolag fler anställda på dotterbolag utomlands än i Sverige, vilket beror på att det inte finns tillräckligt många svenska spelutvecklare. Branschens beräkningar visar att behovet de kommande 10 åren är omkring 32 000 nya medarbetare i Sverige.


I regionen finns ett grundutbud av gymnasie- och universitetsutbildningar som kan kopplas till spelutveckling. Men det saknas spets, bredd och samordning mellan utbildningarna och fler utbildningar skulle behövas för att spelbranschen ska kunna utvecklas på bästa sätt. I regionen finns också två arenor för spelutveckling, East Sweden Game och Liu Game Conference som båda växer år från år.


Idag finns cirka 33 stycken spelföretag i Östergötland varav 6 stycken med säte i Norrköping.

Konsekvenser för Norrköpings kommun

  • Kompetensbristen inom flera branscher riskerar att hämma näringslivsutvecklingen och att de möjligheter som Norrköping har inte tillvaratas.
  • Det finns potential att minska arbetslösheten i kommunen, bland annat genom de kompetensförsörjningsbehov som branscherna påtalar.