Att norrköpingsborna har ett arbete att gå till är viktigt för Norrköpings kommun. Just nu är arbetslösheten i Norrköping lägre än på länge, men den osäkra konjunkturen med stigande inflation kan komma att påverka arbetslösheten på sikt.

Lägsta arbetslösheten sedan 2008

Andelen arbetslösa i åldersgruppen 16–65 år i Norrköping var 9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften i februari 2023. Det innebär att 6 700 personer är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Samma månad förra året låg arbetslösheten på 10 procent, vilket innebär att arbetslösheten har minskat med 0,9 procentenheter på ett år. Senast arbetslösheten låg på den här nivån i Norrköping var 2008. I februari 2008 var arbetslösheten i 8,6 procent.


Även långtidsarbetslösheten minskar. Andelen av arbetskraften som varit arbetslösa i mer än 12 månader i Norrköping var 4,4 procent i februari 2023, betydligt lägre än februari 2022 då andelen var 5,4 procent.


Arbetslösheten i riket var 6,5 procent i februari i år, en minskning med -0,6 procentenhet sedan februari förra året. Skillnaden mellan Norrköping och riket är alltså 2,6 procentenheter. Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket skulle runt 1 900 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen.

diagram

Arbetslöshet bland unga vuxna och utrikes födda

Arbetslösheten bland 18–24-åringar i Norrköping var 10,5 procent i februari 2023, vilket är en minskning med 1,2 procentenhet i jämförelse med samma period föregående år. Det innebär att 830 personer i åldrarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Andelen arbetslösa 18–24 åringar i riket var 7,7 procent i februari 2023, vilket är en minskning med 1,2 procentenhet i jämförelse med samma period föregående år.


Arbetslösheten bland utrikes födda 16–65-åringar i Norrköping var 21,8 procent i februari 2023, vilket är en minskning med 2,4 procentenheter i jämförelse med samma period förra året. Det innebär att 4 060 utrikes födda personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Andelen arbetslösa utrikes födda i riket var 15,7 procent, vilket är en minskning med 1,7 procentenheter i jämförelse med samma period förra året.


Konjunkturen påverkar arbetslösheten

Efter att världsekonomin börjat återhämta sig efter pandemin under 2021 spådde Konjunkturinstitutet i början av 2022 att Sverige skulle gå in i en mild högkonjunktur under andra halvan av året. Kort därpå inledde dock Ryssland sin invasion av Ukraina, vilket med den efterföljande energikrisen och en stigande inflation återigen kom att kasta in världen i en tid av ekonomisk oro och instabilitet.


Enligt konjunkturinstitutets bedömning i mars 2023 går svensk ekonomi in i en lågkonjunktur under 2023. Av bedömningen framgår det att inflationen, exklusive energi, förblir hög under hela 2023 och det dröjer till andra kvartalet 2023 innan den återgår till 2 procent. För arbetslösheten innebär det att den ökar snarare än minskar under den närmaste tiden.


Beräknat som antal inskrivna som arbetssökande bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer uppgå till cirka 357 000 respektive 363 000 individer under 2023 och 2024. Givet att antalet i Norrköping fortsätter att utgöra cirka två procent av samtliga inskrivna i riket, beräknas kommunen således ha cirka
7 100–7 300 individer inskrivna som arbetssökande per månad under 2023 och 2024. Detta kan jämföras med genomsnittet på cirka 6 750 per månad under 2022.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

Arbetslösheten har betydelse för Norrköpings kommun på flera sätt. För vissa verksamheter har arbetslösheten direkta konsekvenser då det finns en koppling mellan arbetslöshet och biståndsbehov. Förutom behov av bistånd påverkar arbetslösheten efterfrågan på vuxenutbildning.