Kommunen behöver kunna möta en omvärld i snabb förändring och utveckling. Därför är det viktigt att skapa miljöer som kan stödja utvecklings- och kommersialiseringsprocesser kring innovationsidéer. Dessa kan i sin tur leda till nya företag och arbetstillfällen i Norrköping.

Världsledande företag ger förutsättningar för hållbar utveckling

Norrköping har genom det kommunala bolaget Norrköping Science Park (NOSP) mycket bra förutsättningar att stötta hållbar utveckling genom sina uppdrag, främst genom områden som visualisering och simulering, tryckt och organisk elektronik och effektiv logistik. Här finns forskning i världsklass, både vad gäller visualisering och tryckt och organisk elektronik samt världsledande företag i både Norrköping och övriga regionen. NOSP har under 2022 initierat och koordinerat AI Swedens aktiviteter riktade till offentlig verksamhet. Fokus är att i samverkan med Linköping Science Park öka användning av AI i Region Östergötland.

Norrköping – på väg mot ett europeiskt center för tryckt elektronik

Visual Sweden är ett projekt med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Visual Sweden engagerar i dagsläget cirka 100 företag och syftar till att ta fram nya produkter och tjänster samt i förlängningen även företag kopplat till området. Fokusområden där projekt bedrivs är medicin, industri och samhälle.


Inom området tryckt och organisk elektronik, HOPE, samverkar NOSP med Linköpings universitet för att skapa ett europeiskt centrum inom området där basen är Norrköping. Under 2022 genomfördes samverkansaktiviteter tillsammans med forskare och företag i syfte att accelerera användningen av tekniken i verklig nytta för vårt samhälle men också att skapa nya arbetstillfällen inom detta område.

 

Grönare elektronik bidrar till energiomställningen

Inom området bedrivs även innovationsnätverket GIVE vars syfte är att öka användningen av biobaserade, förnybara och hållbara material och komponenter för grönare elektronik, med ett särskilt fokus på lösningar som kan bidra till klimatneutralitet eller energiomställning inom till exempel energilagring, energiskördning och energieffektivitet.


Digitalisering av flyg – en del av effektiv logistik

Effektiv logistik är ett område där regionen har en stark ställning och där NOSP framför allt fokuserar på att tillgängliggöra innovationer. Ett viktigt område är digitalisering av flyg där NOSP bland annat stöttar utvecklingen av nya innovativa transportmedel såsom drönare. Under 2022 godkändes NOSP:s ansökan om att bli en europeisk digital innovationshubb. Denna hubb arbetar från Norrköping men i en nationell och internationell kontext inom framtidens flyg och flygsystem. Projektet, som är treårigt till att börja med, koordineras av NOSP och partners är IBG Sweden, Linköpings universitet och RISE.


NOSP driver även Tech Team vars syfte är att samla och stärka Norrköping som teknikstad, genom att öka samverkan mellan olika företag med teknik i framkant, samt ett ”Innovationsteam” där olika aktörer samverkar för att arbeta fram och vidareutveckla innovationsprojekt.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Att underlätta för innovation skapar samhällsnytta och ekonomisk tillväxt i Norrköping. Ett framgångrikt arbete för att stimulera innovativa idéer kan ge positiva konsekvenser för Norrköpings kommun, till exempel:

  • Ökad ekonomisk tillväxt i regionen.
  • Fler nya företag.