två personer skrattar

 

Andelen av Norrköpingsborna mellan 0 och 64 år som har insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är knappt en procent. Det är något högre än riket som ligger på knappt 0,9 procent. I riket har andelen ökat stadigt under senare år medan det i Norrköping har varierat en del, men ökat de senaste tre åren.

Svårt att göra prognoser

Det är svårt att göra prognoser för hur många personer som kan komma att behöva insatser enligt LSS i framtiden och dessutom för vilka typer av insatser som behövas. Men med en ökande befolkning kan man generellt säga att behovet av insatser troligen kommer att öka.

Bostad med särskild service

En av insatserna är bostad med särskild service för vuxna. I april 2018 var antalet lägenheter i bostad med särskild service 546 stycken. Ungefär hälften av dem fanns i gruppbostäder, för personer med behov av personal dygnet runt, och hälften som servicebostäder, för den som har möjlighet att vara mera självständig.


Antalet bostäder med särskild service räcker inte till, det är fler som har beslut om det än antalet lediga lägenheter. Det gör att det finns en kö, en del har väntat längre än tre månader. I mars 2018 var det drygt 40 personer som hade väntat så länge.


Det finns en plan för utbyggnad av lägenheter med särskild service som till och med år 2022 ska ge ett tillskott på 86 lägenheter. Då borde det bli balans mellan beslut om insatsen och tillgång till lägenheter, under förutsättning att ökningen av antalet beslut kommer att fortsätta som de senaste åren. Men det är som tidigare nämnt svårt att göra prognoser för behovet.

 

Personlig assistans

Förutom särskilt boende finns flera andra insatser enligt LSS för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är personlig assistans, som har ökat kraftigt de senaste åren när det gäller antal utförda timmar. Mellan 2015 och 2017 ökade timantalet med mer än 50 procent. Det här hänger delvis ihop med att statens ersättning genom socialförsäkringsbalkens assistansersättning har förändrats. Socialstyrelsen konstaterar att många av de, vars statliga assistansersättning dras in, istället får kommunalt beslutad personlig assistans.