Svensk välfärd står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar väntas leda till svårigheter att klara såväl finansiering som kompetensförsörjning inom kommunsektorn. Det är därför nödvändigt att hitta nya och effektivare arbetssätt. Digitalisering och ökad automatisering kan vara ett sätt att möta utmaningarna.

Digitalisering, automation och coronapandemins påverkan

Idag sker automation till stor del med stöd av digital teknik. Digital automation kan vara mycket komplex och omfatta stora datanätverk, sensorer, artificiell intelligens, simulering och visualisering av komplex information. Digital automation kan också genomföras med relativt enkla program, som konstrueras för att hantera information på ett förutbestämt sätt.

 

Digitaliseringens utveckling påskyndades också av coronapandemin som påverkade människors beteenden på flera sätt. Exempel på digitala beteenden som utvecklades och förstärktes under pandemin är distansarbete och distansundervisning, men även möjligheten att göra ärenden och inköp digitalt samt att ta del av kulturupplevelser.

Digitalisering inom utbildningssektorn

På utbildningskontoret har användningen av digitala verktyg ökat de senaste åren. En ökning som bedöms fortsätta framöver. Coronapandemin har resulterat i att möten sker digitalt och flertalet grund- och gymnasieskolor tillfälligt, i kortare eller längre perioder, undervisat på distans.


Tillgången och användningen av digitala verktyg i grundskolans lägre årskurser varierar mellan skolorna och tillgången behöver bli mer jämlik framöver. I framtiden kommer alla skolor behöva ha nödvändig teknik och digital kompetens, inte minst med tanke på digitalisering av de nationella proven som enligs Skolverket kommer ske successivt med strat 2024.


I framtiden kommer digitalisering i undervisningen å ena sidan att kräva ytterligare resurser i form av teknisk utrustning och förändrat kompetensbehov. Å andra sidan ger digitaliseringen effektiviseringsmöjligheter och en utbildningsverksamhet som hänger med i samhällets utveckling. Man ges förutsättningar att arbeta innovativt där naturliga inslag kan bli distansarbete, fjärr- och distansundervisning och inspelad undervisning.

 

Digitalisering inom vård- och omsorg

Coronapandemin har medfört att allt fler äldre personer börjat använda internet, till exempel genom att exempelvis e-handla, ha videosamtal med släktingar och vänner men även börja använda sociala medier mer samt digitala vårdtjänster. Samtidigt finns det ett utanförskap för en mindre grupp som inte har tillgång till eller använder sig av internet.


Genom en ökad användning av välfärdsteknik kan insatser inom vård och omsorg utvecklas och resurser kan användas på ett mer effektivt och kvalitetssäkert sätt. Exempelvis kan en ökad användning av larm och kameror delvis ersätta tillsyn från personal.


Under 2022 kommer vård- och omsorgskontoret att införa digital tillsyn inom ordinärt boende för de brukare som vill nyttja den insatsen framför att få fysisk tillsyn. Ett annat område som också är aktuellt framöver är digital läkemedelssignering, där vård-och omsorgskontoret är inne i en förstudiefas. Målet med digital läkemedelssignering är att minska antalet läkemedelsavvikelser och säkerställa att brukare får den medicin de ordinerats.

 

Digitalisering inom individ- och familjeomsorgen

Inom ekonomiskt bistånd har det under flera år pågått ett omfattande digitaliseringsarbete i många av landets kommuner, där utvecklingen av e-tjänster som förenklar ansökningsprocessen stått i fokus. Vissa kommuner har gått längre och infört system för automatiska beslut, där en algoritm snarare än en människa fattar beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret planerar att genomföra en förstudie för att undersöka hur förutsättningarna ser ut för ett införande i Norrköpings kommun.

 

Inom individ- och familjeomsorgen är möten med klienter en central del av verksamheten. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret tillsammans med socialkontoret genomför just nu en upphandling av en tjänst för säkra digitala möten med klienter.

Andra exempel på digitalisering inom kommunens verksamhet

Digitalisering av Norrköpings kommuns verksamheter pågår på olika nivåer och på olika sätt. Ytterligare några exempel på hur digitalisering skulle kunna stödja verksamhetsutveckling är:

  • Simuleringsmotorer inom samhällsbyggnadsprocessen.
  • Automatiska inpasseringssystem för att underlätta användningen av kommunens anläggningar inom kultur- och fritidskontoret.
  • Tillgängliggöra konst och samlingar digitalt inom kultur och fritidskontorets verksamhet.

Digital kompetens hos medarbetare

För att få full effekt av den digitala utvecklingen framöver kommer den digitala kompetensen bland såväl medarbetare som medborgare vara en framgångsfaktor. Som organisation behöver Norrköpings kommun säkra en trygg och effektiv teknisk plattform för samtliga medarbetare.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Digitalisering och ökad automatisering av kommunal verksamhet kommer påverka Norrköpings kommun på olika nivåer och på olika sätt.

  • Effektivare användning av kommunens resurser
  • Frigöra tid
  • Vissa yrken och arbetsgrupper kan förvinna, medan andra yrkesgrupper och kompetenser tillkommer