klubba

 

En stor del av socialkontorets stöd vid missbruk erbjuds även som serviceinsatser. Nu pågår en prövning om man har rätt att göra det och rättsläget är för närvarande oklart.

Insatser utan biståndsbeslut

Med serviceinsatser menas insatser som kommuninvånare kan ta del av utan att först få ett biståndsbeslut. Serviceinsatser kallas ibland även servicetjänster eller öppna ingångar. Syftet med att erbjuda serviceinsatser är att öka tillgängligheten och stärka det förebyggande perspektivet genom att kommunen erbjuder stöd så tidigt som möjligt för att undvika att problem förvärras.

Oklart rättsläge

Rättsläget för serviceinsatser är oklart. Det hör till socialtjänstens uppgifter att erbjud allmänt inriktade insatser, men det saknas en tydlig definition av sådana insatser i socialtjänstlagen.


Under 2016 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsyn av serviceinsatser inom missbruksvården i Norrköping. Efter tillsynen har IVO ställt krav på att kommunen ska säkerställa att individuellt anpassade insatser föregås av utredning., bedömning och beslut. Det resulterade i att en rättsprocess har inletts mellan IVO och Norrköpings kommun i frågan om hur vi får tillämpa serviceinsatser eller öppna ingångar. Rättsprocessen pågår fortfarande.


En stor del av socialkontorets stödinsatser vid missbruk erbjuds även som serviceinsatser. Om kommunen tvingas att upphöra med dem och istället tillämpa insatser som bygger på myndighetsbeslut skulle det betyda ett stort merarbete för kommunen. En bedömning är att det skulle behövas ytterligare tolv handläggare för att hantera nuvarande flöden av serviceinsatser som biståndsbedömda ärenden.