Digitaliseringen innebär nya sätt på vilka människor kommunicerar och söker information. För att möta efterfrågan och behoven behöver kommunen ständigt följa med i den snabba utvecklingen och anpassa kommunikationsinsatsers innehåll och form.

Kommunens kommunikationsarbete behöver ständigt utvecklas

Den snabba förändringstakten som pågår inom digitaliseringsområdet medför att kommunen ständigt måste följa med i utvecklingen för att förstå och skaffa kunskap om nya kommunikationslösningar och trender som på både kort och lång sikt får betydelse för verksamheten. Detta innebär att följa förändringarna och försöka förstå vilka konsekvenser förändringarna får för kommunens kommunikations- och servicearbete. Konkret innebär detta till exempel kompetensutveckling, omvärldsspaning samt regelbunden uppföljning och analys av kundupplevelsen. Att nå kunskap om vilken information invånare, besökare, företag och medarbetare är i behov av krävs för att i nästa steg kunna erbjuda rätt och effektiv service.

Avgörande att förstå den unga generationens kommunikationsbeteende

Att följa och förstå kommunikationsformer och beteenden hos generation Z (personer som vuxit upp efter millennieskiftet) och kommande generationer är avgörande för att lyckas i kommunikationsarbetet. Ungas kommunikationsbeteenden, plattformar och kanaler skiljer sig gentemot äldres. På sätt och vis blir det kommande generationers beteende och plattformar som kommer avgöra vilka kanaler som i framtiden kommer bli kommunens huvudkanaler. Ett konkret exempel handlar om visuell kommunikation som blir allt viktigare och allt mer förekommande. Sannolikt fortsätter denna utveckling.

Kommunen behöver möta alla kommuninvånare

I ett alltmer digitaliserat samhälle är det också viktigt att kommunen tar fram kommunikationslösningar och strategier för att ge service och stöd även till de människor som av olika anledningar kan ha svårt att använda digitala tjänster och teknik.

Kompetensförsörjning inom kommunikationsområdet

I takt med utvecklingen ökar också behov och krav på juridisk kompetens i kommunikationsfrågor. Det kan handla om ny eller förändrad lagstiftning och att avsändares ansvar förändras eller utökas. För ett lyckat och korrekt kommunikationsarbete kommer fler specialistkompetenser utöver kommunikatörens att krävas.


Samtidigt som vi tar sikte mot framtiden måste vi också underhålla och utveckla befintliga kommunikationsformer och system. Framöver kommer sannolikt kommunens kostnader för drift och resurser för kommunikationsplattformar att öka.


För att möta både utmaningar och förändringar blir strategier som visar riktningen för det kort- och långsiktiga planeringsarbetet viktigt.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

Förändringarna som beskrivs ovan får konsekvenser för Norrköpings kommun både på kort och på lång sikt.

 

På kort sikt

  • Behov av kompetens och specialistkunskaper i kommunikationsverktyg, plattformar och juridiska frågor.
  • Behov av utrymme för utvecklingsarbete för att möta behov och efterfrågan och för att skaffa kunskap om förändrade kommunikationsvägar och beteenden.

På lång sikt

  • Den ständigt pågående utvecklingen av verktyg och former för kommunikation för med sig utmaningar för den långsiktiga planeringen av kommunens arbete med kommunikationsfrågor och vilka resurser och kompetenser som i framtiden kommer att behövas.
  • Ett ökat behov för kommunen att hitta sin roll och position i förhållande till andra aktörers kommunikations- och informationsverksamhet.