I det svenska välfärdssystemet ska den som är i behov av stöd få det. När välfärdssystemet utnyttjas av individer, föreningar eller företag drabbar det både enskilda individer och tilliten till hela systemet.

Välfärdbrott kan påverka tilliten och skada förtroendet för kommunsektorn

Välfärdsbrott handlar bland annat om att individer, föreningar och företag på felaktiga grunder tar emot offentliga utbetalningar och att dessa i sin tur ofta har koppling till organiserad brottlighet.


I samhället finns det exempel på fall av korruption, fusk och oegentligheter som drabbar kommunsektorn. Exempel på verksamheter där välfärdsbrottlighet kan förekomma är inom hemtjänst, ekonomiskt bistånd och föreningsbidrag. Välfärdsbrott drabbar enskilda som inte får den omsorg som de har rätt till samtidigt som välfärdsbrott finansierar organiserad brottslighet.


Otillåten påverkan är en typ av välfärdsbrott och innebär att enskilda medarbetare eller verksamheter påverkas att fatta ett visst beslut som gynnar en invånare, ett företag eller en förening. Här finns också en koppling till organiserad brottlighet.


I jämförelse med andra länder är tilliten till det offentliga hög i Sverige. Det svenska välfärdssystemet har byggts utifrån principer om rättssäkerhet, opartiskhet, transparens och likabehandling. Om välfärdsbrott ökar påverkar det i förlängningen medborgarnas tillit och förtroende till samhällets institutioner.

Inrättande av Utbetalningsmyndighet

Den 1 januari 2024 startar en ny Utbetalningsmyndighet, som ska samordna utbetalningar till enskilda från de statliga välfärdssystemen. Myndigheten kommer hantera utbetalningar från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Genom att samordna utbetalningar motverkas risk för felaktiga utbetalningar och fusk.


Samordning av utbetalningar från det statliga välfärdssystemet skulle indirekt kunna påverka kommuners arbete med välfärdsbrott i framtiden. När det blir svårare att utnyttja det statliga välfärdssystemet skulle kommunsektorn kunna blir allt mer utsatt i framtiden.

 

Illegal avfallshantering

En variant av välfärdsbrottslighet som också ökar är miljöbrotten, exempelvis illegal avfallshantering. Det är ett område som kommer att vara relevant för kommuner inom ramen för framtidens miljöskyddsarbete. Det finns stora möjligheter att tjäna pengar på avfall vilket har dragit till sig aktörer inom bland annat den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär det också negativ miljöpåverkan. Området kommer ställa höga krav på nya samverkansformer, kompetensutveckling och strategier.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Ökat fokus på välfärdbrott har betydelse för Norrköpings kommun, både på kort och på lång sikt.

 

Kort sikt

  • För att minska de negativa konsekvenserna av välfärdsbrott på kort sikt är bedömningen att det behövs åtgärder både för att minska sårbarheter men också metoder för att upptäcka brottslighet.

Lång sikt

  • På lång sikt skulle välfärdsbrott kunna leda till minskat förtroende och tillit till kommunsektorn.
  • Det finns också en risk för att åtgärder för att motverka välfärdsbrott bidrar till ökad kontroll och misstro mot de individer som är i behov av stöd.