Några av samhällets mest utsatta personer behöver gode män eller förvaltare som på frivillig basis bistår med viktig hjälp. Överförmyndaren i Norrköping kämpar med kompetensförsörjning och minskat intresse från frivilliga krafter, men vissa ljuspunkter finns.

Färre vill bli ställföreträdare och överförmyndarens personal får alltmer komplexa arbetsuppgifter

Behovet av gode män och förvaltare (ställföreträdare) ökar i samhället. Det beror delvis på att fler lider av psykisk ohälsa, men också på förändrade regelverk som har medfört att personer i nätverk runt exempelvis en person med funktionsnedsättning inte längre på ett enkelt sätt kan hjälpa till i olika situationer.


Överförmyndarnämnden ansvarar för rekryteringen av och tillsynen över ställföreträdarna och nämndens förvaltning ser flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen till verksamheten de kommande åren.


Allt fler ställföreträdare ber att få bli entledigade från sina uppdrag, oftast på grund av tidsbrist, hög ålder eller trötthet utifrån vad uppdraget kräver. Nya ställföreträdare kan inte rekryteras i samma takt som avhoppen. De senaste åren har cirka 150 ställföreträdare per år begärt att få bli entledigade medan nyrekryteringen har legat runt 120 personer per år.

 

Samtidigt som rekryteringen kräver mycket tid har den lagstiftning som överförmyndaren ska ta hänsyn till i sin tillsyn blivit alltmer komplex. Personalen behöver ha en hög kompetens inom juridik och ekonomi och personalomsättningen är av olika skäl hög.

 

Behovet minskar inte, men politiska beslut innebär förändringar i verksamheten

Utvecklingen med större behov av ställföreträdare har hållit i sig i flera år och det finns en risk att den fortsätter. För att personer som är i behov av en ställföreträdare ska få sina behov tillgodosedda måste kommunen kunna svara upp mot utvecklingen. Möjligen går det att se positivt på möjligheterna utifrån åtminstone ett par perspektiv.


För det första har Norrköpings kommun beslutat att inrätta en förvaltarenhet som ska kunna ta ställföreträdarskapet i de svåraste ärendena. Det kan komma att underlätta rekryteringen av de ideellt arbetande ställföreträdarna och även göra att de ställföreträdare som vill avsluta sitt engagemang ska kunna göra det snabbare.


För det andra kan en samverkansnämnd inom överförmyndaruppdraget vara på gång. Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik och Finspång har ambitioner att samarbeta på området, med bas i Norrköping. En sådan organisation kan komma att innebära en högre arbetsbelastning i Norrköping, men även nya möjligheter.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

  • Kompetensförsörjning när det gäller tjänstepersoner i överförmyndarverksamheten är en fortsatt utmaning för Norrköpings kommun de kommande åren.