Det allt mer spända geopolitiska läget i välden påverkar Sveriges försvarspolitik, inte minst med tanke på Sveriges ansökan om att bli medlem i försvarsalliansen Nato. Det globala geopolitiska läget påverkar också kommunens arbete med civil beredskap.

Krig i närområdet påverkar utvecklingen av det civila försvaret

Rysslands invasion av Ukraina har satt ljuset på Sveriges totalförsvar. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. I Sverige gäller totalförsvarsplikt, vilket innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig.

 

Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Kommuner och regioner spelar en stor roll i detta då de ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner. Hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter samt energiförsörjning är några av de utpekade områden som har direkt bäring på kommuners och regioners uppgifter.

 

Riksdagens återupptagna planering för totalförsvaret innebär att kommuner och regioner åter ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I Norrköpings kommun innebär det konkret att skapa en krigsorganisation för kommunen, förstärka säkerhetsskyddet och att genomföra kunskapshöjande åtgärder.

NATO och dess påverkan på civilförsvaret

Ett svenskt medlemskap i Nato skulle också påverka arbetet med det civila försvaret. Nato ställer sju krav på förmågor hos medlemsländerna för att stärka den civila motståndskraften. Dessa sju områden är:

  • Hantering av stora masskadeutfall.
  • Resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning.
  • Resilient energiförsörjning.
  • Resilienta civila kommunikationssystem.
  • Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner.
  • Effektiv hantering av okontrollerade befolkningsrörelser.
  • Resilienta transportsystem.

Sveriges pågående arbete med civilt försvar går hand i hand med dessa områden. Ett medlemskap skulle innebära tydligare krav på rapportering och uppföljning.


Prepperrörelsen växer

Intresset för krisberedskap syns även på det individuella planet. Fler och fler förbereder sig på kris och krig genom att skaffa sig prylar som kan vara bra att ha i tider av kris. Den så kallade prepperrörelsen växer och det finns olika initiativ för den som vill fördjupa sig i området, med allt ifrån böcker, TV-program och olika studiecirklar.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

I Norrköpings kommun innebär det konkret att skapa en krigsorganisation för kommunen, förstärka säkerhetsskyddet och att genomföra kunskapshöjande åtgärder.