Att erbjuda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter är en del av samhällsbyggandet och kan öka trygghet och samhörighet. Samtidigt finns det utmaningar när olika grupper i kommunen har olika förutsättningar och anläggningarna inte räcker till.

Friluftslivets starka ställning består och befolkningen blir äldre

Befolkningen i Norrköping förväntas öka det kommande decenniet. Det innebär att behovet av och efterfrågan på olika mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter ökar. Fritidsaktiviteter för barn och unga är en prioriterad fråga i Norrköping, samtidigt som gruppen äldre blir allt större och efterfrågar kultur och rekreation. Aktiviteter och ytor som lämpar sig för flera målgrupper behöver finnas i kommunen. Det ökade intresset för skog och mark som märktes under coronapandemin har dessutom hållit i sig och innebär utmaningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser och tillgänglighet för alla.

 

Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga bör finnas nära målgruppen, i bostadsområdena. Aktiviteter för äldre kan till viss del organiseras så att unga och äldre möts och broar mellan generationerna kan byggas.

Norrköpings utmaningar kring vattenytor, isytor och allas inkludering i det digitala samhället

Norrköpings kommun har generellt sett en bra tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer, men det gäller inte vattenyta och isyta. Andra kommuner i motsvarande storlek erbjuder ett större utbud för aktiviteter på vatten och is. Flera av de övriga anläggningar som i Norrköping nyttjas av föreningslivet har också stora underhållsbehov.


När kommunen, föreningarna och andra aktörer i allt större utsträckning satsar på digitala verktyg och tekniska lösningar för att göra utbudet inom kultur och fritid mer tillgängligt behöver också insatser göras för att minska den digitala klyftan i samhället. Den grupp invånare som inte kan tillgodogöra sig det digitala utbudet behöver identifieras och inkluderas.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

  • Resurser behövs för att tillgodose behoven av nya vatten- och isytor och upprustning av gamla anläggningar i Norrköpings kommun.