Befolkningsutvecklingen visar bland annat på ett ökat antal barn och unga, vilket kommer att innebära en ökad efterfrågan på samtliga verksamheter inom kultur- och fritidskontoret. Det blir en särskild utmaning eftersom kultur- och fritidsaktiviteter för barn bör finnas nära i bostadsområdet samtidigt som verksamhet för unga och äldre behöver organiseras på annat sätt.

Stadsdelsutveckling

I planeringen av nya stadsdelar efterfrågas kultur- och fritidskontorets expertfunktioner. Det kan handla om kulturell och idrottslig infrastruktur som offentlig konst, mötesplatser för unga, idrottsplatser och bibliotek. Samtidigt behöver dessa frågor lyftas i äldre bostadsmiljöer och eftersatta områden för att bidra till att motverka segregering och utanförskap. Ett exempel på utvecklingsbar samverkan är aktiviteterna vid Portalen i Hageby.

Etableringsbar mark

Samtidigt som Norrköpings innerstad förtätas och invånarantalet ökar är tillgången begränsad till möjlig mark för idrottsändamål. Skytte och motorsport i Norrköping ligger inom områden som översiktsplanen pekar ut som etableringsbar mark inom 5-15 år. Det gör att det redan nu behövs förberedelser för att flytta dessa sportaktiviteter.

 

Idrottsanläggningar

Anläggningar och idrottsmiljöer bör vara ett naturligt inslag i staden och finnas inom rimliga avstånd i kommunens ytterområden. Norrköping har generellt bra tillgång till anläggningar, men med en ökande befolkning ökar även efterfrågan på anläggningar. För några idrotter finns det tydliga utmaningar för framtiden.

 

I jämförelse med kommuner av motsvarande storlek och läge har Norrköping mindre tillgång till bassängyta och isyta. Gymnastik har växt kraftigt som idrott under senare år och tillgången till anläggningar för gymnastik är starkt begränsad. Fotboll har tidigare spelats med vinteruppehåll, men idag spelas fotboll under hela året. Det påverkar tillgången till större hallar och krav på fler konstgräsplaner, eftersom vanliga gräsytor inte håller för spel mellan oktober och april.

 

Behov av underhåll

Flera av de idrottsanläggningar som används  av föreningslivet byggdes på 1960- och 70-talen och de har idag ett stort behov av underhåll. För några år sedan genomförde kultur- och fritidskontoret en studie. Den visade att mer än hälften av alla föreningar ansåg att den viktigaste åtgärden som behöver göras, är att rusta upp befintlig anläggningar.

 

Ökad efterfrågan på service

Kommuninvånare och föreningar efterfrågar service av olika slag även under tider då verksamheterna inte är öppna. Exempel på sådan service är ett boknings- och inpasseringssystem till anläggningar som möjliggör för kommuninvånaren att själv administrera bokning, betalning och inpassering. Den här typen av självservice ställer höga krav på driftssäkerhet och att de är självinstruerande. En långt driven automatisering av både infrastruktur och apparatur för egen användning är en förutsättning för att det ska bli ett effektivt nyttjande av den ökade tillgängligheten.

 

Natur- och friluftsområden

Tillgången till natur- och friluftsområden är mycket god i Norrköping. Den fysiska tillgängligheten är under utveckling. För att öka nyttjandet och nå flera målgrupper behövs ökade och riktade kommunikationsinsatser.