Psykisk hälsa är ett begrepp som är vanligt förekommande i vårt samhälle, men vad betyder det egentligen? 

Gemensamma beskrivningar av centrala begrepp

Begrepp som psykisk hälsa eller välbefinnande och psykisk ohälsa eller besvär används ofta i det allmänna samtalet, men ges olika innebörd i olika sammanhang. För att bidra till en mer enhetlig användning av begreppen har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering och Sveriges Kommuner och Regioner enats om gemensamma beskrivningar av centrala begrepp inom området psykisk hälsa. De olika begreppen och dess innebörd presenteras i ett dokument som kan användas när information analyseras och publiceras inom området psykisk hälsa.

 

Flera initiativ inom psykisk hälsa

För att möta utmaningarna med en ökad psykisk ohälsa och att det i spåren av pandemin finns en risk för att den psykiska ohälsan ökar ännu mer, så pågår flera initiativ på både nationell, regional och lokal nivå. Inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners arbete med Uppdrag Psykisk Hälsa har ett initiativ för en nationell kraftsamling för psykisk hälsa tagits. Kraftsamling för psykisk hälsa syftar till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.


I samband med Coronapandemin har till exempel en stödlista för psykisk hälsa i kristid tagits fram. Anledningen är att det i kristider finns en stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter många invånare men också de som jobbar inom exempelvis socialtjänsten, skolan samt hälso- och sjukvården. Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram stödlistan tillsammans med ett hundratal organisationer, myndigheter, kommuner och regioner.


Regional strategi för suicidprevention

I länet pågår ett arbete med att ta fram en regional strategi för suicidprevention. Syftet med strategin är att stärka det suicidpreventiva arbetet i länet samt att konkretisera de nationella mål- och insatsområdena till regional nivå. Visionen är densamma som den nationella, det vill säga att ingen person ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

 

Norrköpings kommun arbetar med suicidprevention på flera olika sätt och en regional strategi kan bidra till att belysa området ännu mer.