Brottslighet medför negativa konsekvenser både för enskilda individer och för samhället i stort. En kommande lagförändring ger kommuner lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete.

Brottsutvecklingen i samhället är komplex

Brottsutvecklingen i Sverige är komplex. Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes 1,45 miljoner brott under 2022, vilket är en minskning med två procent i jämförelse med året innan. Samtidigt har antalet skjutningar och sprängningar ökat under 2022 enligt polisens statistik.

 

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs åtgärder som inte bara riktas mot brotten, utan också mot brottens orsaker. För att lyckas i det brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan olika aktörer i samhället, framförallt polismyndigheten och kommunen, en avgörande framgångsfaktor.

Ny lag förstärker kommunernas ansvar

För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska regleras i en ny lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Den nya lagstiftningen innebär i korthet att kommunerna ska:

 • ta fram löpande lägesbilder över den brottslighet som förekommer i kommunen samt hur den påverkar lokalsamhället
 • kartlägga och analysera orsaker till brottsligheten
 • ta fram åtgärdsplaner för hur kommunen ska agera för att minska brottsligheten
 • ha inrättat en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor
 • ta fram styrande dokument som visar hur kommunens aktörer ska samarbeta
 • ansvara för att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum
 • följa upp och utvärdera genomförda insatser kontinuerligt

Sveriges kommuner har redan idag en central roll i det lokala brotts­före­byg­gande arbetet. Att arbetet i framtiden kommer regleras via lag innebär i praktiken att det kommer ställas högra krav på genomförande och uppföljning samt att kommuner inte kan prioritera bort arbetet till förmån för annan lagstadgad verksamhet.


Konsekvenser för Norrköpings kommun

Att kommuner får utökat ansvar för brottsförebyggande arbete har konsekvenser för Norrköpings kommun både på kort och på lång sikt.

 

På kort sikt

 • Behov av hållbar organisation för kommunens brottsförebyggande arbete.
 • Behov av kompetens inom brottsförebyggande arbete för att möta de nya lagkraven.

På lång sikt

 • En mer sammanhållen bild av det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå.
 • En beredskap för att snabbare kunna hantera brottlighet på lokal nivå.