god man

 

Konflikter i världen, demografisk struktur, ohälsa och att samhället blir mer komplext påverkar behovet av ställföreträdare. Förändringar i lagstiftning och människors vilja att engagera sig påverkar genomförandet av arbetet.

Tillsyn, rekrytering och tillsättning

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare, och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten har även ansvaret att utreda behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten och tillsätter också gode män för ensamkommande barn.

Psykisk ohälsa ökar mest

När de äldre blir fler, den psykiska ohälsan i samhället ökar och när det kommer ensamkommande barn ökar behovet av ställföreträdare. Att vara en del av samhället, att betala sina räkningar, beställa abonnemang och boka resor har också blivit mer komplext och svårt att klara av för en del personer.


Det som ökar mest när det gäller nya ärenden hos överförmyndarnämnden är psykisk ohälsa hos huvudmännen, det vill säga de som har ställföreträdarskap. Tendensen är att fler unga som utreds om behov av god man eller förvaltare har psykisk problematik som ofta kombineras med drogmissbruk och/eller kriminalitet. Det blir allt svårare att hitta en lämplig god man som är villig att åta sig ett sådant ärende. Utredningarna tar därför längre och längre tid på grund av rekryteringsproblemen.

 

Fler frivilliga behövs

Uppdrag som god man eller förvaltare är ett frivilliguppdrag som bygger på att det finns intresserade medborgare. Samhällstendenserna för att åta sig frivilliga uppdrag verkar vara i motsatsförhållande till varandra. Många människor vill frivilligt hjälpa en annan utsatt person, men ofta inte under ordnade former utan som mer tillfälliga insatser.


De uppdrag som överförmyndaren rekryterar till är kraftigt lagreglerade och uppdragen är inte tidsbegränsade. Man kan begära att bli entledigad om man är god man eller förvaltare, men förutsättningen för att man ska få avsluta sitt uppdrag är att överförmyndaren lyckas hitta en annan lämplig ställföreträdare.

 

Eventuell professionalisering av en del ställföreträdare

Förmågan att rekrytera ställföreträdare är grundläggande för att få överförmyndarverksamheten att fungera. Inför en kommande utredning, som ska se över regelverket för överförmyndarens arbete, har regeringen uttalat att en viss professionalisering kan komma att ske av ställföreträdarskapet. Bakgrunden är dels att många kommuner har oerhörda svårigheter att rekrytera frivilliga och dels de risker som vissa uppdrag kan medföra, när det är huvudmän som kan anses vara farliga för omgivningen.

 

Digitala lösningar

Det behövs också effektivare arbetssätt med mer digitala lösningar. Den yngre generationen av gode män kräver och förväntar sig att överförmyndaren använder sig av utvecklade e-tjänster och webbgränssnitt. De förväntar sig även tillgång till information omedelbart. För att fånga den yngre generationen behöver överförmyndarenheten utveckla sina arbetsmetoder och möta medborgarnas behov på de sätt som önskas.